Начало

Лаборатории

Екип

Услуги

Формуляри

Политики

Ползване

Връзки

Зона клиенти

Контакти

Измервани показатели

Нормативен документ

 Детски играчки

БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИТЕ. Миграция на  

АНТИМОН, АРСЕН, БАРИЙ, ЖИВАК, КАДМИЙ, ОЛОВО, СЕЛЕН, ХРОМ

БДС EN 71-3 Солно-кисела екстракция за всеки цвят

Атомно-абсорбционен спектрофотометър с хидридно генериране и графитна кювета

 Силикатен анализ на основни компоненти

Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, TiO2, MnO, Na2O, SO3, P2O5, K2O, SiO2, ЗПН, влага

Допълнително циркониев оксид

Фирмена методика (валидирана) - Алкално стапяне, класически методи,

титруване, атомноабсорбционен спектрофотометър и UV/Vis спектрофотометър

 Тежки метали

Измерване съдържанието на тежки метали в стъклени опаковки -

Cr(6), Hg, Pb, Cd

Директива 94/62 на ЕС, 13695-1 CR

Измерване съдържанието на тежки метали в стъклени, стъклокерамични и керамични изделия в контакт с хранителни продукти - Pb, Cd

Наредба 24/17.05.2001 на МЗ

хигиенни изисквания

EN 1388-1; EN 1388-2

 Стъклени бутилки и буркани

Бутилки стъклени за хранителни течности и напитки. Общи изисквания

Външни дефекти, Остатъчни вътрешни напрежения,

Термична устойчивост, Химическа устойчивост (хидролитичен клас),

Отклонение от вертикална ос, Дебелина на стени и дъно (изтънявания),

Диаметър, Височина, Гърловина, Устойчивост на вътрешно налягане,

Маса, Вместимост - гравиметричен метод

Допълнително:

Устойчивост на вертикален натиск,

Устойчивост на страничен удар, Светлопропускливост (цвят)

Дебелина на покритието на горещо (титан или калай)

БДС 7-92 (изм. 2002)

технически изисквания

БДС ISO 7459, БДС ISO 4802/1, БДС ISO 719

БДС 16997-89, БДС 16471-86, БДС 5944-76

БДС 10424-81, БДС 10427-81, БДС 16117-85

БДС 10426-86, БДС EN ISO 7458, БДС 6102-85

БДС 16996-89, БДС ISO 9056, БДС ISO 9058

Буркани стъклени за хранителни продукти. Общи изисквания

Външни дефекти, Остатъчни вътрешни напрежения

Термична устойчивост, Химическа устойчивост (хидролитичен клас)

Непаралелност между плоскостите на дъното и гърлото

Дебелина на стени и дъно (изтънявания), Диаметър, Височина

Гърловина, Вълнообразност по уплътняващата повърхност

Маса, Вместимост - гравиметричен метод

Допълнително:

Устойчивост на вертикален натиск,

Устойчивост на страничен удар, Светлопропускливост (цвят)

Дебелина на покритието на горещо (титан или калай)

БДС 1101-92 (изм. 2002)

технически изисквания

БДС ISO 7459, БДС ISO 4802/1, БДС ISO 719

БДС 16997-89, БДС 16471-86, БДС 5944-76

БДС 10424-81, БДС 10428-72, БДС 16117-85

БДС 10426-86, БДС 16837-88, БДС 8955-83

БДС 16838-88, БДС 16996-89, БДС ISO 9100

 Стъклени опаковки за медицински цели
Банки за кръв и инфузионни разтвори

БДС 10292-89; БДС 10293-81; БДС ISO 4802/1

Ампули стъклени за инжекционни препарати

ISO 9187-1; ISO 9187-2; БДС ISO 719

Тръби стъклени с различно предназначение

БДС 9308-77

 Изделия стъклени домакински
Изделия домакински стъклени духани или пресови

БДС 8188-88; БДС EN 1183; EN 1388-2; БДС 1484-90

Изделия домакински стъклени термоустойчиви

БДС EN 1183; EN 1388-2; БДС ISO 3585

Изделия домакински от оловен кристал и определяне вида - тежък, лек, кристалин, кристално стъкло

БДС 12638-96; EN 1388-2; БДС EN 1183

Наредба 51, ДВ бр. 20/6.03.2001

 Стъкла за строителството

Натриево-калциево силикатно стъкло за строителството

Стъкло флоат

Стъкло изтеглено на листове

Армирано или Орнаментно

Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло.

Стъкло за строителството. Стъкло с покритие

БДС EN 572-1; БДС EN 572-2;

БДС EN 572-3; БДС EN 572-4;

БДС EN 572-5; БДС EN 572-6

БДС EN 572-7; БДС EN 572-8;

БДС EN 572-9

EN 1096

Стъкла плоски безопасни и защитни (термично закалени)

Химично закалено натриево калциево силикатно стъкло

Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло

Стъклени блокове и стъклени плочи

Специални основни продукти

Боросиликатни стъкла

БДС EN 1863-1; БДС EN 12150-1

БДС 9659-84; ЕN ISO 12543–1

ЕN ISO 12543–2; ЕN ISO 12543–3

ЕN ISO 12543–4; ЕN ISO 12543–5

ЕN ISO 12543–6; EN 14449

prEN 1051; prEN 1096-1

prEN 1096-2; prEN 1096-3

Огнеустойчиви остъкляващи елементи с прозрачни или полупрозрачни стъклени продукти. Класификация по огнеустойчивост БДС EN 357

Блокове стъклени кухи

БДС 11601-85
Абажури стъклени за осветителни тела

БДС 3943-88

Огледала битови

БДС 13289-76

За мебели

БДС 5243-88

 Стъкла с различно предназначение
Автомобилни стъкла.

Пътни превозни средства. Материали за безопасно остъкляване. Устойчивост на облъчване, висока температура, влага, механични свойства, оптични свойства.

БДС ISO 3536

БДС 15787-83

БДС ISO 3537

БДС ISO 3538

БДС 15317-93

Определяне на светлопропускливост на авиационни стъкла

Коефициент на пречупване на светлината

Определяне пропускливостта на видимата светлина

Определяне на оптично изкривяване.

Определяне на мътност

Определяне темперятурата на омекване при натиск

Определяне на КТР - дилатометрично

ЕN 2155-2

EN 2155-3

EN 2155-5

EN 2155-8

EN 2155-9

EN 2155-13

EN 2155-14

EN 2155-12

За фарове

БДС 3921-73

Стъкла светофилтърни за защита на очите от вредни лъчения в производството

БДС 12.4.080-84

Стъклени перли за хоризонтална пътна маркировка. Индекс на рефракция. Химическа устойчивост

Технически изисквания на Изпълнителна Агенция "Пътища"

Тела осветителни за вътрешно осветление и вътрешна светлинна сигнализация на транспортни средства

БДС 9973-76

 Плочки керамични подови и стенни (теракота, фаянс)

Плочки керамични подови и стенни

Определяне на химичната устойчивост

Определяне на устойчивостта на образуване на петна

Определяне на малки отклонения от цвета

Определяне устойчивостта на дълбочинно абразивно износване. Неглазирани плочки

Определяне на размерите и външния вид на повърхността

Определяне на водопоглъщаемостта, откритата порьозност, привидната относителна плътност и плътността на сурово

Определяне на якостта на огъване и на разрушаващо натоварване

Определяне на термичната устойчивост

Определяне на рисоустойчивостта. Глазирани плочки.

Определяне на студоустойчивостта

Определяне на олово и кадмий, отделени от глазирани плочки.

Определяне на разширението в кипяща вода. Неглазирани плочки.

Определяне на твърдост по МООС

Определяне на размерите и външния вид на повърхността

БДС ISO EN 10545-1

БДС ISO EN 10545-2

БДС ISO EN 10545-3

БДС ISO EN 10545-4

БДС ISO EN 10545-5

БДС ISO EN 10545-6

БДС ISO EN 10545-7

БДС ISO EN 10545-8

БДС ISO EN 10545-9

БДС ISO EN 10545-10

БДС ISO EN 10545-11

БДС ISO EN 10545-12

БДС ISO EN 10545-13

БДС ISO EN 10545-14

БДС ISO EN 10545-15

БДС EN 155

БДС EN 98

БДС EN 101

Плочи от скални материали

17048-89 БДС

 Изделия санитарни керамични

Изделия санитарни керамични. Технически изисквания

Методи за изпитване

Изделия санитарни керамични. Основни размери

5274-85 БДС

7270-85 БДС

8266-85 БДС

Суровини и изделия санитарни керамични. Определяне степен на белота

13280-76 БДС

Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче (моноблок)

EN 33:2003

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

EN 997:2003

Бидета. Функционални изисквания и методи за изпитване

EN 14528:2005

 Изделия порцеланови домакински

Изделия порцеланови домакински.

Методи за изпитване

Определяне на термичната устойчивост, рисоустойчивост, химична у-ст

Определяне степен на белота

Определяне на отделянето на олово и кадмий от керамични съдове

БДС 2358-91

БДС 15788-83

БДС EN 1388-1

БДС 2358-91

 Води, почви

Определяне на Цинк (водна матрица)

ISO 8288

Определяне на Олово (водна матрица)

ISO 8288

Определяне на Кадмий (водна матрица)

ISO 8288

Определяне на Хром (водна матрица)

ISO 9174

Определяне на Манган (водна матрица)

ISO 8288

Определяне на Кобалт (водна матрица)

ISO 8288

Определяне на Калий (водна матрица)

ISO 9964-3

Определяне на Натрий (водна матрица)

ISO 9964-3

Определяне на Арсен (водна матрица)

ISO 11969

Определяне на Селен (водна матрица)

ISO 11969

Определяне на Живак (водна матрица)

ISO 11969

Определяне Живак във воден екстракт от почва със студени изпарения

ISO 16772

Определяне на Мед (водна матрица)

ISO 8288

Определяне на Флуориди /спектрофотометрично/  (водна матрица)

ФМ

Определяне на Неразтворени вещества във води и утайки

БДС17.1.4.04-80

Определяне на Активна реакция /рН/

БДС17.1.4.27-80

Определяне съдържанието на остатъчен и свободен хлор (вода)

БДС 3560-70

Определяне на Електропроводимост (вода)

БДС EN 27888

Определяне на цианиди. Част - 2 Определяне на лесно летливи цианиди.

ISO 6703 - 2

Определяне на цианиди. Част - 3 Определяне на цианохлорид.

ISO 6703 - 3

Определяне на Цианиди (вода)

БДС 17.1.4.14-79

Определяне на Флуориди (вода)

ФМ

Определяне на Анионактивни детергенти /а СПАВ/  (вода)

БДС 17.1.4.02-80

Определяне на Фенолен индекс  (вода)

БДС ISO 6439

Определяне на Азот Келдал        (вода)

                        Нитратен азот

                        Нитритен азот

                        Амониев азот

БДС EN 25563

БДС EN 26777

БДС ISO 7890-3

БДС ISO 7150/1

Определяне на ХПК /бихроматна/  (вода)

БДС 17.1.4.02-77

Определяне на БПК5  (вода)

БДС EN 1899-1,2

Определяне на Окисляемост /перманганатна/  (вода)

БДС 17.1.4.16-79

Определяне на разтворен кислород /наситеност с кислород/  (вода)

БДС EN 25814

Определяне на Сума от калций и магнезий (вода)

БДС ISO 6059

Определяне на освободен хлор и общ хлор. Част 3: Йодометричен титриметричен метод БДС EN 7393-3
Определяне на освободен хлор и общ хлор. Част 2: Колориметричен метод с N,Nдиетил-1,4фенилендиамин БДС EN 7393-2

Определяне на Хлорни йони (вода)

БДС 17.1.4.24-80

Определяне на освободен хлор и общ хлор. Част 1 : Титриметричен метод с N,N-диетил-1,4фенилендиамин БДС EN 7393-1

Определяне на Сулфатни йони (вода)

ФМ

Определяне на Желязо /общо/ (вода)

БДС ISO 6332

Определяне на Фосфати (вода)

БДС EN 1189

Определяне на Нефтопродукти (вода)

ФМ

Определяне на Разтворени сулфиди и сероводород /спектрофотометрично/

БДС 17.1.4.09-79А

Определяне на силиций /UV-спектрофотометрично/ (вода)

ФМ

Определяне на Алкалност /обща/ (вода)

БДС EN 9963

Определяне на вредна киселинност в почви

БДС 17.4.4.07-97

Определяне на сухо вещество и влага в почви

ISO 11465

Определяне на електропроводимост в почви

ISO 9964-3

Определяне на калий във водни извлеци от почви

ISO 9964-3

Определяне съдържанието на нефтопродукти в почви

ISO 11046, PrEN 14345

Определяне рН в почви

ISO 10390

Определяне на натрий във водни извлеци от почви

ISO 9964-3

Определяне на органичен въглерод в почви

ISO 14235

Определяне на общ азот в почви

ISO 11261

Определяне на въглеводороди С10 - С40 в почви

PAN mix50 - 16 броя, ФМ (газова хроматография)

Определяне съдържанието на органични неразтворени вещества

БДС 17.1.4.04-80

Механична обработка /сушене, смилане/

ISO 11464

 Отпадъци и утайки
Подготовка на пробата, екстракция EN12457-1
Определяне на сулфати в отпадъчни води и инфилтрати ФМ спектрофотометрично
Определяне на нефтопродукти в утайки ISO 11046
Определяне на нефтопродукти в отпадни води и инфилтрати ISO 11645
Определяне на сухо вещество и влага на проби от твърд отпадък и утайки. ISO 11645
Определяне на активна реакция (рН) на утайки. БДС EN 12176
Определяне на активна реакция (рН)на отпадни води и инфилтрати. ISO 10523
Определяне на електропроводимост в отпадни води и инфилтрати БДС EN 27888
Определяне на ортофосфати в отпадъчни води и инфилтрати ISO 6878/1
Определяне на общ фосфор в отпадъчни води и инфилтрати ISO 6878/1
Определяне на ортофосфати,общ фосфор в отпадъчни и инфилтрати БДС EN1189
Определяне на разтворен кислород и БПК5 в отпадъчни води и инфилтрати ISO 5813
Определяне на ХПК в отпадъчни води и инфилтрати ISO 15705
Определяне на ХПК в отпадъчни води и инфилтрати ISO 62060
Определяне на ТОС в отпадъчни води и инфилтрати ISO 8466/1
Определяне на разтворени и неразтворени вещества EN 872
Определяне на желязо общо в отпадъчни води и инфилтрати ISO 6332
Определяне на феноли в инфилтрати и отпадни води ISO 8466-1
Определяне на фенолен индекс в инфилтрати и отпадъчни води ISO 64391
Определяне на свободни и лесно летливи разградими цианиди в инфилтрати и отпадни води ISO 6703
Определяне на цианиди (total) в отпадъчни води и инфилтрати ISO 6703/1
Определяне на хлориди в отпадъчни води и инфилтрати ISO 8466-1 EN ISO 7393
Определяне на нитрати в отпадъчни води и инфилтрати ISO 8466-1
Определяне на нитрити в отпадъчни води и инфилтрати ISO 6777
Определяне на общ азот във отпадни води и инфилтрати EN ISO 11905
Определяне на флуориди в отпадъчни води и инфилтрати ФМ спектрофотометрично
Определяне на калоричност течни и твърди отпадъци EN 61010
Определяне на фосфор и фосфати в утайки ISO 11263
Определяне точката на запалване на течни и твърди отпадъци EN 22719
Определяне на общ азот в утайки ISO 11261
Xарактеристики на отпадъците. Анализ на еулатл. Определяне на рН, As,Ba,Ca,Cl,Co,Cr,Cr(6),Cu,Mo,Ni,NO2,Pb,S,SO4,V,Zn ENV 12506
Характеризиране на отпадъци. Определяне на общ органичен въглерод (ТОС) в отпадъци, утайки и седименти БДС EN 13137
Оценка на коефициента на адсорбция (Кос) върху почви и канализационни утайки с помощта на Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод OECD TG 121 (2000)
 Суровини, технически

Натриев триполифосфат технически

 

Неразтворими във вода вещества; Определяне на рН; Определяне на съдържанието на желязо. Спектрофотометричен метод с 2,2 – дипиридил; Определяне на загубите при накаляване; Определяне на съдържанието на ортофосфатната сол. Фотометричен метод по редуциран фосфомолибдат; Определяне на съдържанието на триполифосфат. Тегловен метод с използуването на три(етилендиамин) – кобалт – 3 – хлорид;

БДС ISO 850

БДС ISO 851

БДС ISO  852

БДС ISO  853

БДС ISO  2998

БДС ISO  3000

Натриев хидрогенкарбонат технически

Определяне на съдържанието на натриев карбонат. Титриметричен метод; Определяне на съдържанието на натриев хидрогенкарбонат. Титриметричен метод; Определяне на съдържанието на влага; Определяне на съдържанието на желязо с 1,10 – фенантролин. Фотометричен метод

БДС ISO 2197

БДС ISO 2198

БДС ISO 2199

БДС ISO 2200

БДС ISO 24600

Натриев триполифосфат технически

Определяне на съдържанието на неразтворими във вода вещества; Определяне на рН. Потенциометричен метод; Определяне на съдържанието на желязо. Спектрофотометричен метод с 2,2 – дипиридил; Определяне на загубите при накаляване; Определяне на съдържанието на ортофосфатната сол. Фотометричен метод по редуциран фосфомолибдат; Определяне на съдържанието на триполифосфат. Тегловен метод с използуването на три(етилендиамин) – кобалт – 3 – хлорид

БДС ISO 850

БДС ISO 851

БДС ISO  852

БДС ISO  853

БДС ISO  2998

БДС ISO  3000

Съединения фосфорни неорганични

Определяне на съдържанието на неразтворими във вода вещества; Определяне на рН; Определяне на съдържанието на пентанатриев трифосфат; Определяне на съдържанието на хлориди; Определяне на съдържанието на моно-ди-трифосфат и триметафосфат; Определяне на съдържанието на олово; Определяне на остатък върху сито; Определяне на съдържанието на живак; Определяне на съдържанието на арсен; Определяне на съдържанието на желязо; Определяне на съдържанието на Р2О5, Определяне на съдържанието на монофосфат; Определяне на съдържанието на сулфати

БДС 15125 – 89

БДС 15052 – 80

БДС 15053 – 89

БДС 15074 – 89

БДС 15075 – 89

БДС 15078 – 89

БДС 15124 – 89

БДС 15501 – 82

БДС 15531 – 82

БДС 15545 – 82

БДС 15547 – 82

БДС 15663 – 82

Варовик

Каолин, флуорит, фелдшпат, кварцов пясък и пегматит. Определяне на съдържанието на сяра

Каолин, флуорит, фелдшпат, кварцов пясък и пегматит. Определяне на съдържанието на фосфор

Бентонит за металолеенето

Каолин обогатен – пълнител за хартия

Каолин обогатен за огнеупорната промишленост

Пегматит за електродното производство

Бентонит за електродното производство

Пясък кварцов

Креда

Доломит

Варовик за стъкларската промишленост

Варовик леярски

Мрамор за електродното производство

Пръст огнеупорна

Глина огнеупорна

Каолин за порцеланово – фаянсовата и санитарно-керамичната промишленост

Флуорит

Каолин обогатен за каучуковата и химическата промишленост

Фелдшпат

Пегматит

Бентонит за обработка на вина

Флуорит за електродното производство

Каолин за електродното производство

БДС 5668 – 75

БДС 7385 – 85

БДС 12584 – 75

БДС  12585 – 75

БДС 5669 – 78

БДС 10220 – 78

БДС 11065 – 89

БДС 11951 – 89

БДС 16976 – 89

БДС 1097 – 77

БДС 694 – 78

БДС 2177-77

БДС 3527 – 84

БДС 5178 – 74

БДС 5363 – 74

БДС 7723-72

БДС 693 – 77

БДС 951 – 73

БДС 1030 – 80

БДС 3975 – 74

БДС 1070 – 80

БДС 4550 – 77

БДС 4993 – 86

БДС 5264 – 74

БДС 5365 – 89

Киселина солна техническа

Киселина сярна техническа

Киселина азотна разредена техническа

Киселина сярна акумулаторна

Киселина фосфорна техническа - Тегловен хинолиномолибденов метод за определяне на общото съдържание на дифосфорен пентаоксид; Фотометричен метод за определяне на общото съдържание на дифосфорен пантаоксид; Тегловен метод за определяне на общото съдържание на дифосфорен пентаоксид; Титриметричен метод  за определяне на  съдържанието на сярна киселина; Определяне на съдържанието на флуор; Определяне на съдържанието на суспендирани вещества.

Борна киселина техническа

БДС 1081 – 85

БДС 1152 – 81

БДС 1357 – 89

БДС 1844 – 81

БДС 10610 – 91

БДС 10610/1 – 91

ISO 4285

БДС 10610/2 – 92

ISO 3706

БДС 10610/3 – 91

БДС 10610/4 – 92

БДС 10610/5 – 92

БДС 10610/6 – 92

БДС 10610/7 – 92

БДС 16532 – 86

Натриева основа техническа 

Фотоколориметричен метод за определяне на съдържанието на силициева киселина; Тегловен метод  за определяне на съдържанието на силициева киселина; Атомно-абсорбционен спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на желязо; Фотоколориметричен метод за определяне на съдържанието на желязо; Тегловен метод за определяне на съдържанието на сумата от окисите на желязо и алуминий. Фотоколориметричен метод за определяне на съдържанието на мед; Методи за определяне на съдържанието на тежки метали; Атомно-абсорбционен спектрофотометричен метод  за определяне на съдържанието на мед; Фотоколориметричен метод за определяне на съдържанието на алуминий; Методи за определяне на съдържанието на натриев сулфат; Комплексометричен метод  за определяне на общото съдържание на калций и магнезий. Ацидиметричен метод за определяне на съдържанието на натриева основа, обща алкалност и натриев карбонат; Иодометричен метод метод за определяне на съдържанието на натриев хлорат; Обменен метод за определяне на съдържанието на натриев карбонат; Методи за определяне на съдържанието на натриев хлорид; Фотоколориметричен метод за определяне на съдържанието на живак

БДС 2362 – 85

БДС 12238 – 74

БДС 15215 – 81

БДС 15216 – 81

БДС 15219 – 81

БДС 15220 – 81

БДС 15327  – 81

БДС 15328 – 81

БДС 15329 – 81

БДС 15330 – 81

БДС 15334 – 81

БДС 15360 – 81

БДС 15361 – 81

БДС 15362 – 81

БДС 15363 – 81

БДС 15415 – 81

БДС 15422 – 81

БДС 15501 – 81

Вар негасена за химическата промишленост

Основа калиева техническа

Бариев хидроксид технически

Карбид калциев

Сребърен нитрат

Калциев карбонат утаен

Натриев силикат

Алуминиев сулфат

Натриев ортофосфат технически 12 хидрат

Цинков сулфат технически

Натриев тиосулфат кристален

Натриев сулфид технически

Железен – 3 – сулфат технически (зелен камък)

Натриев карбонат технически (сода калицинирана)

Натриев силикат (водно стъкло)

Натриев бикарбонат

Алуминиев хидроксид технически

Бариев сулфат технически

Натриев блисулфит технически

Карбонат калиев (поташ)

Натриев нитрит технически

Амониев бикарбонат

Магнезиев сулфат

Силикофлуорид натриев технически

Калциев флуорид технически

Меден сулфат технически ( син камък)

Бариев хлорид технически

Калиев силикат за електродното производство

Калиево-алуминиев сулфат технически(стипца)

Хлорид амониев технически

Сулфит натриев

Натриев тетраборат

Калиев силикат – воден разтвор

Калиев перманганат технически

Натриев бромид технически

Натриев бромат технически

Кобалтов оксид

Натриев бихромат технически

БДС 2858 – 74

БДС 7162 – 75

БДС 11953 – 74

БДС 518 – 76

БДС 1735 – 70

БДС 1827 – 71

БДС 1836 – 74

БДС 1841 – 78

БДС 1842 – 88

БДС 1847 – 74

БДС 1864 – 82

БДС 1877 - 80

БДС 2026 – 77

БДС 2147 – 91

БДС 2284 – 74

БДС 2306 – 89

БДС 2405 – 75

БДС 2520 – 72

БДС 3025 – 90

БДС 3054 – 75

БДС 3187 – 84

БДС 3191 – 88

БДС 3274 – 72

БДС 3532 – 82

БДС 3885 – 87

БДС 3962 – 86

БДС 4682 – 74

БДС 5361 – 74

БДС 5390 – 74

БДС 5477 – 76

БДС 5516 – 76

БДС 6397 – 87

БДС 7401 – 78

БДС 7637 – 96

БДС 7928 –70

БДС 7935 – 70

БДС 8065-70

БДС 11753 – 74

 Методики в различни области
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на влага и съдържание на летливи вещества - БДС EN ISO 662
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на фосфор Част 2: Метод с използване на атомноабсорбционна спектрометрия с графитна пещ.- БДС ISO 10540 - 2
Животински и растителни мазнини и масла. Подготовка на проба за изпитване - БДС EN ISO 661

Определяне съдържанието на натрий в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на калий в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на калций в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на магнезий в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на неразтворими вещества в хексан и петролев етер

Определяне съдържанието на олово в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на олово в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия след микровълново разграждане

Определяне съдържанието на кадмий в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на кадмий в храни чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия след микровълново разграждане

Определяне съдържанието на натрий във води чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на калий във води чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на олово във води чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на кадмий във води чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на бор във води

Определяне съдържанието на тежки метали в латексови бои. ISO 6503:1994 - ААS метод

Определяне на пропикозанол във вино чрез газова хроматография

Определяне на металаксил (ридомил) във вино чрез газова хроматография

Определяне на перметрин и делтаметрин в растителни материали чрез газова хроматография

Определяне на бензен и негови производни във води чрез газова хроматография

Определяне на цинк в почви чрез атомно-абсорбционна спектрометрия

Определяне на мед в почви чрез атомно-абсорбционна спектрометрия

Определяне на общи захари в плодове

Определяне на оцетна, винена, ябълчна, млечна, сукцинова и фумарова киселина с Високо ефективна течна хроматография (HPLC), предимно във вино

Определяне на млечна киселина (L-лактат и D-лактат), колориметричен метод с йонобменни смоли

Определяне на свободната мазнина в хранителни продукти - Соксле

Определяне на мастнокиселинния състав на мазнини - газхроматографски

Определяне рефракцията (коефициент на пречупване) на мазнини - рефрактометър

Определяне на калиев йодид в йодирана готварска сол - перманганатонометрично

Определяне съдържанието на влага в готварска сол

Определяне на неразтворими във вода вещества, съдържащи се в готварска сол

Определяне на β-каротин в свежи и консервирани плодове и зеленчуци - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне на общи захари в захарни изделия

Определяне на общи захари в свежи и консервирани плодове

Определяне на захари в безалкохолни газирани напитки

Определяне на съдържанието на цинк в хранителни продукти чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне съдържанието на мед в хранителни продукти чрез атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне на n-/фософонометрил/-глицин /глифозат/ във вино

Определяне на охратоскин а в пшеница и ечемик - спектрофотометрично

Определяне на дезоксиниваленол в пшеница - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Тест за миграция. Определяне на вредни химически вещества в материали и изделия от пластмаси, предназначени за контакт с храни, директива 82/711, 93/8, 85/572, 90/128 на ЕС

Определяне на неосапуняеми вещества в мазнини

Определяне осапунително число на мазнини

Определяне хлориди в готварска сол

Определяне на готварска сол в хранителни продукти

Определяне съдържанието на витамин В1 /тиамин/ и витамин В2 /рибофлавин/ чрез Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне съдържанието на ниацин чрез Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне съдържанието на ниацин в ефервесцентни таблетки чрез Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне на бронопол в коземтични продукти - газхроматографски

Определяне на триклозан в коземтични продукти чрез Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне на олово в козметични продукти - атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне на кадмий в козметични продукти - атомно-абсорбционна пламъкова спектрометрия

Определяне на аминокиселини в хранителни продукти - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне на L-аскорбинова киселина в цитрусови плодове

Определяне на транс-ретинол /витамин А/ и алфа-токоферол /витамин Е/ в храни - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне съдържанието на рибофлавин /витамин В2/ в млечни храни - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне на лактоза в млечни продукти - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне съдържанието на захарин и аспартам в диетични храни и безалкохолни напитки - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне съдържанието на кофеин в кафе и безалкохолни напитки - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне съдържанието на нитрати в плодове и зеленчуци - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне съдържанието на бензоена и сорбинова киселина в храни - Високо ефективна течна хроматография (HPLC) метод

Определяне на остатъци от хлорорганични пестициди /алдрин, диелдрин, изомерите на хексахлорциклохексан, хептахлор, хептахлорепоксид, дедете и метаболити/ в хранителни продукти - газхроматографски

Определяне съдържанието на някои хлороорганични пестициди във води - газхроматографски

Определяне съдържанието на фосфороорганични пестициди във води - газхроматографски

Определяне на формалдехид в козметични продукти - спектрофотометричен метод

Определяне съдържанието на формалдехид в текстилни материали - спектрофотометричен метод

Алкохоли. Определяне съдържанието на метилов и етилов алкохол, ацеталдехид, ацетон, оцетна киселина, n-пропанол, iso-бутанол, sec-бутанол, n-бутанол, iso-амилов алкохол - газхроматографски метод с FID

Алкохоли. Определяне съдържанието на Methanol, Ethanol, Isopropanol, tert-Butanol, 2-Propen-1-ol (allyl alcohol), 1-Propanol, 2-Propyn-1-ol (propargyl alcohol), sec-Butanol, 2-Methyl-3-buten-2-ol, Isobutanol, 2-Methoxyethanol (methyl Cellosolve), 3-Buten-1-ol, 2-Methyl-2-butanol (tert-amyl alcohol), 1-Butanol, 2-Buten-1-ol (crotyl alcohol), Ethylene glycol, 1-Penten-3-ol, 2-Pentanol, Glycidol, 3-Pentanol, 2-Ethoxyethanol (Cellosolve), Propylene glycol, 3-Methyl-1-butanol (isoamyl alcohol), 2-Methyl-1-butanol (active amyl alcohol), 4-Methyl-2-pentanol, 1-Pentanol, 2-Penten-1-ol, 3-Methyl-2-buten-1-ol, Cyclopentanol, 3-Hexanol, 2-Hexanol, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Furfuryl alcohol, cis-3-Hexen-1-ol, 1-Hexanol, cis-2-Hexen-1-ol, Cyclohexanol, 3-Heptanol, 2-Heptanol, 2-Butoxyethanol (butyl Cellosolve), cis-4-Hepten-1-ol, trans-2-Hepten-1-ol, 1-Heptanol, Benzyl alcohol, 2-Ethyl-1-hexanol, a-Methylphenyl alcohol, 1-Octanol, 1-Nonanol, 2-Phenoxyethanol, a-Ethylphenethyl alcohol, b-Ethylphenethyl alcohol, 1-Decanol - газхроматографски метод

Витамин В. Определяне съдържанието на витамин В1, В6, В12 чрез Високо ефективна течна хроматография (HPLC), течна фаза фосфатен буфер рН 3,5/метанол

Лимонена киселина. Определяне на a-Thujone, b-Thujone, Camphene, Sabinene, b-Pinene, Myrcene, Octanal, a-Phellandrene, a-Terpinene, p-Cymene, d-Limonene, g-Terpinene, Octanol, Terpinolene, Linalool, Nonanal, Citronellal, Terpinen-4-ol, a-Terpineol, Decanal, Neral, Geranial, Neryl acetate, Geranyl acetate, b-Caryophyllene, trans-a-Bergamotene, a-Humulene, b-Bisabolene - газхроматографски метод

Определяне на анионни повърхостноактивни вещества в козметични, перилни и миещи средства - спектрофотометричен метод

Определяне на катионни повърхостноактивни вещества в козметични средства и препарати на битовата химия - спектрофотометричен метод

Изисквания към козметичните продукти. Наредба № 36/30.11.2005. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДЕН ФОРМАЛДЕХИД, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОХИНОН, ХИДРОХИНОН МОНОМЕТИЛОВ ЕТЕР, ХИДРОХИНОН МОНОЕТИЛОВ ЕТЕР И ХИДРОХИНОН МОНОБЕНЗИЛОВ ЕТЕР, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АМОНЯК, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИНОЛИН-8-ОЛ И БИС (8-ХИДРОКСИХИНОЛИНИЕВ) СУЛФАТ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕКСАХЛОРОФЕН, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИХЛОРМЕТАН И 1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКАПТООЦЕТНА КИСЕЛИНА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗОРЦИНОЛ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ ФЛУОР В ПАСТИ ЗА ЗЪБИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОКИСЛИТЕЛНИ АГЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДОРОДЕН ПРЕКИС В ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КОСАТА,  ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 4-ХИДРОКСИБЕНЗОЛСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦИНК (като хлорид, сулфат или 4-хидроксибензолсулфонат), ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРОФОРМ В ПАСТИ ЗА ЗЪБИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ ОКИСЛИТЕЛНИ БАГРИЛА В БОИ ЗА КОСА, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОКСАЛОВА КИСЕЛИНА И НЕЙНИТЕ АЛКАЛНИ СОЛИ В ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КОСАТА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТАНОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕТАНОЛ И ПРОПАН-2-ОЛ, КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТРИЕВ ТОЗИЛХЛОРАМИД (ХЛОРАМИН-Т), ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗТВОРИМИ БАРИЙ И СТРОНЦИЙ В ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ПИГМЕНТИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕКСАМИДИН, ДИБРОМОХЕКСАМИДИН, ДИБРОМОПРОПАМИДИН И ХЛОРХЕКСИДИН, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕНЗОЕНА К-НА, 4-ХИДРОКСИБЕНЗОЕНА К-НА, СОРБИНОВА К-НА, САЛИЦИЛОВА И ПРОПИОНОВА К-НА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 2-ФЕНОКСИЕТАНОЛ, 1-ФЕНОКСИПРОПАН-2-ОЛ, МЕТИЛ, ЕТИЛ, ПРОПИЛ, БУТИЛ И БЕНЗИЛ 4-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИТРОМЕТАН, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИТРИТИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРАТИ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕБЪРЕН НИТРАТ В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛОРБУТАНОЛ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТРИЕВ ЙОДАТ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛИЦЕРОЛ 1-(4-АМИНОБЕНЗОАТ), ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛКАЛНИ И АЛКАЛОЗЕМНИ СУЛФИДИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНОЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ НАТРИЕВИ И КАЛИЕВИ ХИДРОКСИДИ
Боя за коса. Количествено определяне на оцветители - p-phenylenediamine, m-Aminophenol, Phenyl methyl pyrazolone, Resorcinol, 2-Methiylresorcinol, N,N-Bis (2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate, 4-Amino-m-Cresol, 4 - Amino-2-hydroxytoluene, 2,4-diaminophenoxyethanol. Високо ефективна течна хроматография. (HPLC метод).
Определяне съдържанието на нитрати в растителни екстракти и хранителни добавки. Високо ефективна течна хроматография (HPLC)
Определяне съдържанието на кверцетин в растителни екстракти и хранителни добавки. Високо ефективна течна хроматография (HPLC)
Определяне съдържанието на общи феноли и общи флавоноиди в растителни екстракти, спектрофотометрично - Методика Food Chemistry, 81, 2003. page 321-326
Определяне на креатин монохидрат в хранителни добавки - Методика на VOEST-ALPINE INTERTRADING AG, Austria
Определяне на холестерол в растителни и животински мазнини. Газ-хроматографски метод. AOAC Official. Methods of analysis (1995). Oils and Fat. Chapter 41, p. 35
 Други услуги

Пробовземане за територията на гр. София - 1 технолог

съгласно документ за технически изисквания

Пробовземане извън гр. София - 2 технолози

съгласно документ за технически изисквания

Издаване на протокол на английски език

с предварителна заявка

Заверено копие на изпитвателен протокол

само протоколи с мокър печат са валидни

Експертно заключение

в зависимост от изследваните показатели и обекта на експертиза

Ако не сте открили анализ, съответстващ на Вашите критерии, моля свържете се с нас и ще обсъдим възможностите за изпълнение

Важно: Поради зачестили злоупотреби с изпитвателни протоколи на ИЦ Глобал Тест Ви уведомяваме, че на първа страница на протокола в долния десен ъгъл е поставен "сух печат" с надпис "Лаборатории Глобал Тест". Искаме да Ви напомним, че само протоколи с мокър и сух печат, поставени едновременно са валидни. Копирането прави протокола недействителен. ИЦ ГЛОБАЛ ТЕСТ не носи отговорност за протоколи без тези реквизити.