Свободни позиции

Химик – аналитик

Във връзка с постоянно нарастващото развитие на лабораторията, Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Химик за работа в лабораторията по химични измервания

Минимални изисквания към кандидата:

– Завършено висше образование с образователна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ по химични науки;
– Опит при работа с аналитична измервателна апаратура, най-малко с една от изброените: HPLC-DAD, UPLC-DAD, UPLC-MS-MS, GC-FID, GC-MS, GC-ECD, ICP-MS, ICP-OES; Спектрофотометър, Тънкослойна хроматография;
– Познания и опит при работа със стандартна лабораторна техника, включително помощни средства за подготовка на проби, най-малко едно от изброените: Микровълнова система за разлагане на проби, Парен дестилатор, Система за киселинно разлагане при повишена температура, Ротационен вакуум-изпарител, рН-Метър, Кондуктометър, Автоматичен титратор, Апарат за определяне на водна активност, Титратор по Карл Фишер, Твърдофазна екстракция от типа Вакуум манифолд, Прецизна аналитична везна, Келдал дестилатори, работа с платинени съдове;
– Аналитично мислене, включително опит при самостоятелно определяне на неопределеност от изпитвания, обработка и докладване на резултати;
– Познания при работа със стандартна офис техника, включително: Компютърни системи с инсталиран софтуер под Windows – MS Office пакет, свободно боравене с онлайн достъпна научна литература, свободно водене на e-mail кореспонденция;
– Свободно ползване на английски език (ниво боравене с документи и съдействие при провеждане на одити).

Допълнителни изисквания:

За всяко допълнително изискване, за което кандидатите не могат да демонстрират познания, са предвидени вътрешни обучения в рамките на 6 (шест) месечния изпитвателен период, а именно:
– Обучение по стандарт ISO/IEC 17025;
– Вътрешно и външно обучение за работа с технически средства, за които кандидатите не са демонстрирали компетентност;
– Обучение по методите за изпитване в обхвата на дейността на лабораторията;
– Обучение в публикации на ILAC, ЕА и Акредитиращия орган, свързани с метрологична проследимост на измерванията;
– Вътрешни обучения за работа с информационните системи на лабораторията;
– Вътрешни обучения по документите на Системата за Управление.

Задължения и отговорности:

– Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на Системата за Управление на лабораторията;
– Извършва подготовка и провежда анализ на пробите, постъпили в химичните лаборатории на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, изчисляване и докладване на резултати, които дейности извършва самостоятелно;
– Участва в разработването на нови методи за изпитване и тяхното валидиране, както и за верифицирането на методи съгласно действащи нормативни документи;
– Водене на технически записи от извършваните дейности;
– Участва в провеждане на междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност, както и вътрешните процедури за мониторинг и оценка на дейността му;
– Поддържа чистота на работното място и извършва всички необходими дейности по текуща поддръжка на използваната аналитична  апаратура, спомагателно оборудване и консумативи;
– Съдейства на Ръководителя на сектора при възлагане на текущите му задачи и полага всички усилия за екипна работа;
– Участва активно в усъвършенстване на Системата за Управление и работата в лабораторията чрез подаване на предложения до Ръководството.

Условия на работната среда:

Работният процес в лабораториите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ се извършват в условия на взаимно уважение и добри колегиални взаимоотношения.
В лабораториите са осигурени отлични възможности за професионално развитие, свързани с използване на съвременна аналитична апаратура, модерно обзаведени лаборатории, провеждане на вътрешни и външни обучения.
Работното време – 8 часов работен ден (9.00 – 17:30), 5 дни в седмицата (понеделник-петък), както и почивни дни, свързани с официално обявените такива за страната.
В лабораториите не се толерира присъствие в извън работно време.
Трудовият договор се сключва с изпитвателен период за 6 (шест) месеца и е последван от постоянен такъв.
Заплащането е свързано с личните умения в химичните лаборатории и необходимостта от последващи обучения. Инициативността е ключов фактор при формирането на работната заплата.

Кандидатите изпращат CV със снимка и мотивационно писмо на emil.mitev@globaltest-bg.com

Моля, избягвайте директен контакт с лабораторията чрез телефонен разговор, така кандидатурата Ви няма да бъде разгледана!
На одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.

Scroll to Top