Cereal grains and legumes and products made ​​from them

Cereal grains; pulses grains; starch, flour and milled products, semolina; compound feed; other cereals (extruded products, cereal, popcorn, musli, children’s cereal-based food, cereal- based semi-manufactured products for dishes and desserts

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1/A1

БДС EN ISO 6888-3/AC

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Бацилус мезентерикус (титър)

Bacillus mesentericus (titre)

БДС 15090*

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Примеси – дефектни семена, принадлежащи към същия вид

Impurities – defective seeds belonging to the same species

БДС ISO 605 т.5.2.3

Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

Органични примеси

Organic impurities

БДС ISO 605 т.5.2.4

Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

Неорганични примеси

Inorganic impurities

БДС ISO 605 т.5.2.5

Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

Чужд мирис

Foreign odour

БДС ISO 605 т.7

Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

Нападение от насекоми неприятели

Infestation by insects, enemies

БДС ISO 605 т.8

Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

Цвят, Мирис, Вкус, Външен вид, Метални частици, Вредни (главня, спори и др.), Черно просо

Color, Odour, Taste, Appearance, Metal particles

БДС 2028, т.2.2

Ориз

Rice

Външен вид, Мирис, Примеси: Зърнени/културни/, Чужди, Зараза от складови вредители, Затопляне, Плесени

Appearance, Smell, Impurities: – Grain /cultural/ – Foreign, Contamination by storage pests, Warming, Moulds

БДС 757

Леща

Lens

Външен вид, Мирис, Затопляне, Заразеност от складови вредители

Appearance, Odour, Warming, Infestation of storage pests

БДС 759

Фасул

Beans

Цвят, Мирис, Вкус, Хрускане

Color, Odour, Taste, Crunches

БДС 2684

Брашно тип 500

Flour type 500

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Влага / Сухо вещество

Dry matter and water content

БДС 8380, т.5.1;

БДС EN ISO 712;

БДС EN ISO 6540, т.7, 8;

БДС 754, т.7.1 и т.7.2;

ISO 24557;

БДС EN ISO 1666;

Протеин (Белтъчно съдържание)

Protein

БДС 11374, т. 4.2;

БДС 13490;

БДС EN ISO 20483;

Азот (метод на Kjeldahl)

Nitrogen content (Kjeldahl)

БДС EN ISO 3188

БДС 8380, т.14

Киселинност (градуси Нойман)

Acidity (Neumann)

БДС 8380, т.6;

БДС 754, т.7.9;

БДС 13487

Масленост

Fat

БДС ISO 6492;

БДС EN ISO 3947;

БДС EN ISO 11085;

БДС 8380, т.12

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС 13491, т.6;

БДС EN ISO  2171;

БДС 754, т. 7.3.4;

БДС 8380, т.8;

Пепел, неразтворима в киселини

Acid-insoluble ash

БДС 754, т.7.4;

БДС 8380, т.9;

Сулфатизирана пепел

Sulphated Ash

БДС EN ISO 5809

Aскорбинова киселина (витамин „С“)

Аscorbic acid (Vitamin C)

БДС 754, т.11.2

Добив на мокър глутен

Extraction of wet gluten

БДС 13375, т.1

Мокър глутен

Wet gluten

БДС EN ISO 21415-1

Сух глутен

Dry gluten

БДС EN ISO 21415-3

Добив на сух глутен

Extraction of dry gluten

БДС ISO 6645

Отпускане на глутена

Loosening of gluten

БДС 13375, т.2

БДС 754, т.7.6

Съдържание на нишесте

Strach content

БДС 13488

Сурова целулоза (водонеразтворима)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498

БДС ISO 6541

БДС EN ISO 6865

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

0495-ILM-GT

Общо примеси

– зърнени примеси

– чужди

Total impurities

– Grain impurities

– foreign

БДС 2028, т.2.2

Ориз

Rice

Eнергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

БДС EN 12823-1, 2

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Акриламид

Acrylamide

0546-ILM-GT

Съдържание на 3-MCPD

3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol) content

0430-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Афлатоксини В1+В2+G1+G2

Aflatoxins В1+В2+G1+G2

0082-ILM-GT

ELISA

Верификация на етикет на хранителен продукт

Verification of the label of a food product

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top