Fruits, vegetables and products thereof

​Incl. Fruits (fresh, frozen, dried, sterilized), vegetables (fresh, frozen, dried, sterilized), Canned – vegetable, sterilized and pasteurized. Fruit and vegetable pulps, concentrates, juices and nectars. Dry soups and vegetable sauces, powder and briquette meat-vegetable broths

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

БДС 6916

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1;

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит- редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Термостатна проба

Thermostatic test

БДС 6916, т.2.3

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.1

Мезофилни анаеробни микроорганизми

Mesophilic anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.2

Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.3

Термофилни анаеробни микроорганизми

Thermophilic anaerobic microorganisms

БДС 6916, т.4.4

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Кутии – херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, хлопащи капаци и дъна; Съдържание – външен вид /на съст.части, цвят/, мирис, вкус, консистенция, разрезна повърхност, странични примеси

Boxes – tightness, outer surface, inner surface, explosion, knocking tops and bottoms;

Content – appearance / of consistent parts, color / odour, taste, consistency, cross-section surface, impurities

БДС 1035, т.3

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

рН

БДС 11688;

БДС EN 1132

Сух разтворим остатък

Dry soluble residue

БДС 17257;

ISO 2173;

БДС EN 12143

Влага / Сухо вещество

Dry matter and water content

БДС EN 12145;

БДС 15437;

БДС 1035, т.4.5.2;

0484-ILM-GT

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 7168, т.4

Масленост

Fat

БДС 6997

Киселинен коефициент

Acid ratio

БДС 508, т.10

Киселинно число

Acid value

БДС 6996

Киселинност (титруема, обща)

Acidity (titratable, total)

БДС EN 12147

БДС 6996, т.4

ISO 750

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Захарен коефициент

Sugar ratio

БДС 508, т.4.2

Серен диоксид

Sulphur dioxide content

БДС EN 13196;

БДС 11709, т.1

Редуциращи захари

Reducing sugars

БДС 7169, т.5.1

Обща захар (след инверсия)

Total sugar (invert)

БДС 7169, т.5.1

Нетна маса и съотношение на съставните части

Net mass and components ratio

БДС 7181

БДС 17340

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

0482-ILM-GT;

БДС EN 1135

БДС 7646, т.6.1

Пепел, неразтворима в киселини

Acid-insoluble ash

БДС 17317

Съдържание на пектинови вещества

Content of pectin substances

БДС 16491

Алкалност на пепел

Alkalinity of ash

БДС 7646, т.6.2

Протеин (Белтъчно съдържание)

Protein

БДС 14431

Азот (метод на Kjeldahl)

Nitrogen content (Kjeldahl)

БДС EN 12135

Нитрати

Nitrites

БДС 16591

С китове

Съдържание на етерични масла

Essential oils content

БДС 15953

Аскорбинова киселина

Ascorbic acid content

БДС 11812

Енергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители: Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ):

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Пестициди и PCB

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Кофеин

Caffeine

БДС EN 12856

Верификация на етикет на хранителен продукт

Food product label Verification

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top