Анализ на води

Определяне на химични показатели на водни проби в т.ч. за битови цели, питейни цели, плувни басейни, подпочвени и повърхностни води, отпадни води.

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС EN ISO 6222 (питейни води);

БДС 17335, т.6 (непитейни води)

Колиформи / ешерихия коли

Coliform Bacteria / Escherichia coli

БДС EN ISO 9308-1 (питейни води)

Чревни ентерококи

Intestinal Enterococci (Enterococcus faecalis)

БДС EN ISO 7899-2

(питейни води);

Колиформи (титър)

Coliform (titer)

БДС 17335, т.7 (непитейни води);

Фекални колиформи (титър)

Fecal Coliform (titer)

БДС 17335, т.7 (непитейни води);

Ентерококи (титър)

Enterococcus (titre)

БДС 17335, т.8 (непитейни води);

Салмонела

Salmonella spp

БДС EN ISO 19250 (питейни и непитейни води);

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-Reducing Anaerobes (Clostridia)

БДС EN 26461-2 (питейни води);

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

BDS ЕN 14189 (питейни води);

Стафилококи (титър) и Staphylococcus aureus

Staphylococcus (titre) and Staphylococcus aureus

БДС 17335, т.9 (непитейни води);

Псеудомонас аеругиноза

Pseudomonas aeruginosa

БДС EN ISO 16266 (питейни води);

БДС 17335, т.10 (непитейни води);

Органолептични показатели

Мирис

БДС 8451

БДС 17.1.4.01

Вкус

БДС 8451

Физикохимични показатели 

Температура

БДС 17.1.4.01

рН

БДС 17.1.4.27

Окисляемост (перманганатна)

БДС 17.1.4.16

Химична потребност от кислород (ХПК)

БДС 17.1.4.02

Биохимична потребност от кислород (БПК5)

БДС EN 1899-2

Разтворен кислород

БДС 17.1.4.08

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

ISO 6059

Сух остатък

БДС 17.1.4.04, т.1

Хлориди

ISO 9297

Нитрати (спектофотометрично)

БДС ISO 7890-3

Нитрати

С готов кит

With kits

Нитрити

БДС EN 26777

Амониев йон

БДС 3587, т.1

(питейни води);

Амоняк

БДС 17.1.4.10

Общ хлор

БДС EN ISO 7393-3

Остатъчен хлор

БДС 3560

Сулфатни йони (сулфати)

БДС 17.1.4.03

Сулфиди и разтворен сероводород

БДС 17.1.4.09, т. 2

Съдържание на шествалентен хром (Cr VI)

ISO 11083

Метали (Елементен анализ) 

Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn,

БДС EN ISO 17294-2

Определяне на Hg

БДС EN ISO 17294-2

Електропроводимост

БДС EN 27888

Разтворени вещества

БДС 17.1.4.04, т.3

Неразтворени вещества

БДС 17.1.4.04, т.2

Анийонни синтетични повърхностно-активни вещества (а-СПАВ)

БДС 17.1.4.25, т.1

Фосфор (P) от ортофосфати (PO4 3- )

БДС EN ISO 6878, т.4

Азот по Kjeldahl

БДС EN 25663

Нефтопродукти

БДС EN ISO 9377-2

(a, b, d)

Суспендирани вещества

БДС EN 872

Хлорбензени

Пестициди и PCB

БДС EN ISO 6468

Органични съединения на калая

Monobutyltin trichloride, Di-n-butyltin dichloride, Tributyltin chloride, Tetrabutyltin, Monooctyltin trichloride, Dioctyltin dichloride, Triphenyltin chloride

БДС EN ISO 17353

Детекция GC/MS

Organotin Mix 8

Бензен и някои производни

Benzene, methylbenzene (toluene), dimethylbenzenes (xylenes) and ethylbenzene

БДС ISO 11423-1

БДС ISO 11423-2

Полициклични ароматни въглеводороди (РАН)

Naphthalene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluorene, Anthracene, Pyrene, Chrysene, Benzo[k]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[ghi]perylene

БДС EN ISO 17993

Екстрахируеми органични вещества с диетилов етер (мазнини)

0005-ILM-GT

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top