Условия за ползване на сайта

 www.globaltest-bg.com

С посещението си в настоящия сайт – www.globaltest-bg.com, както и блогът към него www.blog.globaltest-bg.com /наричанr по-долу „сайта”/ Вие безусловно и без ограничения приемате следните, посочени по-долу, условия за използванeто му. При несъгласие с част или с всички от тях, МОЛЯ прекратете посещението си на сайта. Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации.

Собственост над Съдържанието

Съдържанието на страниците на сайта в глобалната мрежа е със защитено авторско право © „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД. Каквито и да било права, които не са били изрично предоставени, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространяването или запаметяването на част или на цялото съдържание в каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД е забранено с изключение на случаите, когато то се осъществява в съответствие със следните условия. „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД Ви дава позволение да преглеждате страниците си на адрес: www.globaltest-bg.com в глобалната мрежа, като използвате собствения си персонален компютър или друго устройство, позволяващо достъп до мрежата или да отпечатвате копия на извадки от тези страници само за Ваше лично използване, но не за разпространяване, освен ако това не ви е било позволено в писмена форма от „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД. В случаите когато имате писмено разрешение за използване на съдържанието на Сайта сте задължени да поставите хипервръзка към нас www.globaltest-bg.com в Интернет сайтове и печатни издания, цитиране на името на уеб сайта и интернет адреса в радиостанции, изписване на името на сайта, интернет адреса и съобщаване на името му в телевизионни предавания. Някои от отделните документи в страниците на сайта могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в него. „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Собственост върху дизайна на Сайта

Дизайна на цялостния дизайн на настоящия сайт е собственост на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД и е защитен с авторско право © ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ. Копирането, разпространяването, поместването на част или на целия програмен сорс код или на пикчари изграждащи дизайна на Сайта без предварително разрешение от „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД е забранено, освен в случаите когато то е за Ваша лична некомерсиална употреба.

Използване на Сайта

„ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД Ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:

Вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост; Не може да използвате изображения на картини, хора, или места без изричното писмено разрешение на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД; Не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД; Забранено е използването на Сайта и е-мейл адресите на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД r напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали; Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД.

Вашият достъп до тази страница не трябва да се интерпретира като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъстват в страницата, без предварително писмено разрешение от „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД или от собственика им от трета страна.

Без гаранции

Цялото съдържание подлежи на периодични промени (включително и упоменатите цени) и се предоставя такова, каквото е, без никаква гаранция от какъвто и да е вид, точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до, косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост. „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ЗАГУБЕНА ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ПРОИЗТИЧАЩИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ И КОГАТО „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ОТНОСНО ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или ограничения в отношение на отговорностите, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за Вашия случай. В такива случаи отговорностите на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД биха се ограничили до максималната степен, разрешена от законите. Без да ограничава гореизложеното „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който Вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Актуална информация относно всички обстоятелства, свързани с дейността на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД или с факти и данни, поместени на сайта, може да бъде получена единствено и само лично или по телефон от компетентен представител на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД.

Ограничения на отговорността

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК !. Нито „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД, нито служители и/или управители, нито нейни агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение за възможността такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки/препратки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете тази сайт. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

Нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни; Са неправилни, непълни или подвеждащи; Не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел; Не осигуряват необходимата сигурност; съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип или са опозоряващи или оклеветяващи.

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, Вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД. Ако имате забележки относно нашите връзки към други сайтове, моля свържете се с нас като отидете на нашата страница за контакти. Настоящите Условия за ползване на сайта не са условия за ползване на сайтове, чиито връзки /препратки/ са поместени в него и които са собственост или се оперират от трети страни, не от „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД.

Промяна на Условията

„ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и Вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Обяснение на някои термини:

Уеб сайта или сайта е страницата на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД на интернет адрес www.globaltest-bg.com

„ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД е наименованието на собственика на съдържанието и дизайна на сайта. Пълното наименование на „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД съгласно изискванията на Търговския Закон и съдебната регистрация може да изискате от компетентния служител на посочените в сайта телефони.

Използване на сайта е всякакъв достъп до www.globaltest-bg.com без значение устройството, което се използва за достъп /персонален компютър, лаптоп, ноутбук, мобилен телефон, органайзер и др./ или връзката, посредством която устройството се свързва с интернет /LAN, модем, безжичен интернет, интернет, с източник рутер, GPS и др./ включително и офлайн използване на сайта, ако такова е възможно.

Copyright © 2022 „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД. Всички права запазени.

Scroll to Top