Ново оборудване

Уважаеми клиенти,

извършихме подмяна на досега използвания от нас ICP-OES с ICP-MS. Новият iCAP на марката Thermo Fisher Scientific е инсталиран и пуснат в експлоатация.

Подмяната се наложи поради постоянно повишаващите се изисквания на европейските и световни регулации, както и промяната на голяма част от стандартизираните методи за изпитване.

В тази връзка Ви уведомяваме, че от 06.09.2019 до средата на месец ноември, изпитванията за елементен състав (метали) ще извършваме извън обхват на акредитация. В този период следва да приключат дейностите по валидиране/верифициране на методите за изпитване и оценка от нашия акредитиращ орган.

Желаем успех на всички!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top