За нас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ при „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД е основан през 2000 година и е 100% частно дружество. Основен предмет на дейност са лабораторните изпитвания и измервания, разработване и валидиране на методи за изпитване, качествен контрол и освобождаване на партиди лекарствени продукти, развойна дейност, оценки и експертизи на база горното.​​

Фирма, търговско дружество /
Company name and form
„ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД„IC GLOBALTEST” Ltd
ЕИК / UIC130370857130370857
Ин по ДДС / VAT numberBG130370857BG130370857
Първоначална регистрация /
Initial registration
Фирмено дело №14430/25.09.2000год. на СГСrade Case №14430/25.09.2000 by Sofia District Court
Седалище и адрес на управление / Headquartersгр.София 1618, район Овча купел, кв.Овча купел-1, ул.Крушовски Връх №3131 Krushovski vrah str, Ovcha kupel-1 district, Ovcha kupel municipality, 1618 Sofia, Republic of Bulgaria
Управляващи и представляващи / Managers and legal representativesБОРЯНА ДИМИТРОВА ТАНЕВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТАНЕВ
BORYANA DIMITROVA TANEVA
DIMITAR DIMITROV TANEV
Начин на представляване /
Company representation
заедно и поотделноtogether and separately
Банкови детайли /
Bank details
Bank: D COMMERCE BANK AD
IBAN: BG34DEMI92401000153366
Удостоверение за Банкови детайли /
Data bank letter
ИзтеглиDownload
Основен файл /
SMF
ИзтеглиDownload
Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ

Помещения:

Центърът се намира в  модерно оборудвана сграда, и разполага с две основни химични лаборатории, две независими микробиологични лаборатории, физикохимична и физикомеханична лаборатории, помещения за Stability Studies и лаборатория по сензорен анализ, заемащи общо площ от 550 кв.м. Предвидени са няколко помощни лаборатории в т.ч. автоклавно помещение, помещение за деконтаминиране на отработени проби, помещение за ускорено стареене на проби от лекарства, хигиенни и помощни помещения.

Обхват на изпитвания:

От 2000год. насам, опитът в областта на химичните и микробиологични изпитвания, висококвалифицирания персонал, оборудваните помещения и модерна аналитична апаратура, ни дават възможност да извършваме изпитвания в различни области: изпитване на лекарствени продукти за хуманната и ветеринарна медицина, храни, хранителни добавки, продукти, съдържащи канабиноиди, води, почви, отпадъци, опаковки в контакт с хранителни продукти, опаковъчни средства, козметични продукти, храни за животни, смивки и каркаси, детски играчки, бои, лакове и мазилки, запалки и др., в това число вземане на проби.

Персонал:

Екипът от специалисти, работещ в Изпитвателния Център, е подбран старателно с необходимите знания и опит, което е първостепенен фактор за отличните резултати в лабораторната практика. Всички сътрудници са назначени с трудов договор и са подписали декларация за опазване на производствената и търговска тайна, като всеки служител подлежи на постоянна оценка на риска във връзка със заявителите на изпитвания. Служителите са подбрани след оценка по строги критерии, най-важните от които са: образование и квалификация, опит в тази област, интелигентност, инициативност, напреднала компютърна грамотност, умения за работа в екип, владеене на чужд език. Освен сътрудниците с опит, ИЦ Глобалтест подава ръка и на току-що дипломираните млади специалисти, желаещи да придобият опит в съответните области. Ръководството на ИЦ е осигурило възможност за постоянно допълнително обучение и квалификация на специалистите, участия в семинари, както и активно участие в разработването на научни проекти, съвместно с висшите учебни заведения. Петима от сътрудниците в екипа се обучават в докторски програми към висши учебни заведения.

Методи за изпитване:

Изпитвателният Център разполага с богата база (надхвърляща 2500 броя) нормативни документи – БДС, EN, ISO, ENV, ASTM, DIN, ГОСТ и други. Всички изпитвания в Центъра се извършват на база действащи нормативни документи за техническите изисквания и методите за изпитване, както и валидирани вътрешнолабораторни методи. Лабораторните методи за изпитване са преминали съответните процедури по валидиране и/или верифициране преди прилагането им към реални проби за анализ. Процедурите за валидиране/верифициране се извършват по утвърдени вътрешни правила,  съобразени с изискванията на Eurachem, ILAC (G-series) и ICH (Q-series).

Система за Управление:

В Центъра е внедрена и функционира Интегрирана Система за Управление, в съответствие с изискванията на ISO/IEC 17025 и GMP (Eudralex).

Ръководството на Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ декларира, че то и сътрудниците не са подложени на вътрешен и външен комерсиален, финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работата. ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ не се ангажира с дейност, която може да постави в опасност доверието в неговата независима оценка и неговата неподкупност по отношение на дейностите по изпитване и пробовземане.

Scroll to Top