е-Liquid

Нормативна база / Normative reference:

1. ДИРЕКТИВА 2014/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, по-известна като TPD-2 (Tobacco Products Directive);

1. DIRECTIVE 2014/40/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC, a.k.a. TPD-2 (Tobacco Products Directive);

2. ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.), съобразен с горната директива.

2. Bulgaria’s LAW ON TOBACCO AND TOBACCO ASSOCIATED PRODUCTS, in force from April 08-th 2016, based on the above mentioned Directive

Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ извършва изпитвания на база горните регулации, както на никотинови течности, така и на аерозолната композиция (преминалият през атомизатора дим). Освен количествено определяне на никотиновото съдържание, за доказване на безопасност на продукта, извършваме редица други химични анализи. Преминавайки през атомизатора на електронната цигара, никотиновата течност претърпява редица промени (в зависимост от напрежението на атомизатора – от 3,2 до 4,8 волта), свързани с поява на опасни разпадни продукти. Нашата Лаборатория може да определи състава на тези продукти, базирайки се както на личния опит, така и на опита на чуждестранни лаборатории и регулаторни органи.

Testing center GLOBALTEST performs tests based on the above-mentioned regulations of both nicotine liquids and the aerosol composition (smoke passing through the atomizer). In addition to quantification of nicotine content, a number of other chemical analyzes are performed to demonstrate the safety of the product. Passing through the electronic cigarette atomizer, the nicotine liquid undergoes a number of changes (depending on the atomizer voltage – from 3.2 to 4.8 volts) associated with the emergence of dangerous decomposition products. Our Laboratory can determine the composition of these products, based on both personal experience and the experience of foreign laboratories and regulatory bodies.

 Длъжни сме да уведомим своите клиенти, че анализ се извършва за всеки аромат!

Please, be informed, that the analyses are performed on each flavor separately!

Услугите, които предлагаме са/ We offer the following services:

Химически състав на никотиновата течност

Chemical content of the nicotine liquid

Съдържание на никотин, формалдехид, ацетон, ацеталдехид (Ethanal), 2,3-пентандион (Acetylpropionyl), бутандион (CH3COCOCH3), Акролеин (2-Propenal), Ацетоин (3-Hydroxy-2- butanone), Toluene (C6H5CH3), Naphthalene, Олово (Pb), Кадмий (Cd), Арсен (As), Селен (Se), Хром (Cr), Кобалт (Co), Силиций (Si), Никел (Ni);

Content of nicotine, formaldehyde, acetone, acetaldehyde (Ethanal), 2,3-pentanedione (Acetylpropionyl), butanedione (CH3COCOCH3), Acrolein (2-Propenal), acetoin (3-Hydroxy-2-butanone), Toluene (C6H5CH3), Naphthalene, Lead (Pb), cadmium (Cd), Arsenic (As), Selenium (Se), chromium (Cr), Cobalt (Co), silicon (Si), nickel (Ni);

ТОКСИКОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ на аерозолната композиция

TOXICOLOGICAL PROFILE (in aerosol composition)

Определяне на: N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества, включително: (4-(methylnitrosamino)- 1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK); N’-nitrosonornicotine (NNN); N’-nitrosoanabasine (NAT); 1- nitrosoanabasine (NAB); iso-NNAL; 4-(methylnitrosamino)-4-3-pyridyl) butyric acid;

Определяне на фталати: Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl butyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di- n-octyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate – (забранени с Европейска директива);
Определяне на PAHs (като benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, Chrysene, benzo(b)fluoranthene); Определяне на Ароматни амини (като 4-aminobiphenyl).

 Determination of: N-nitrosamines and N-nitrosatable substances including: (4- (methylnitrosamino) -1- (3- pyridyl) -1-butanone (NNK); N’-nitrosonornicotine (NNN); N’-nitrosoanabasine (NAT) 1-nitrosoanabasine (NAB); iso-NNAL; 4- (methylnitrosamino) -4-3-pyridyl) butyric acid;

Determination of phthalates: Bis (2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl butyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate – (prohibited by European Directive); Determination of PAHs (such as benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, Chrysene, benzo(b)fluoranthene); Determination of aromatic amines (such as 4-aminobiphenyl).

Верификация на етикет, във връзка с TPD-2 / Verification of label according to TPD-2

За повече информация, моля посетете раздел “Контакти

For more information, please go to “Contacts” section.

Scroll to Top