Екип

–– Административен отдел ––

Боряна Танева

Финансово осигуряване; Оценка и управление на договори с доставчици; Утвърждаване на документи от Системата за управление.

Боряна Танева

Управител

Управление на лабораторните дейности. Специалист по химични методи за изпитване. Квалифицирано лице по смисъла на чл. 25 от Наредба № 15 от 17.04.09

Димитър Танев

Инженер-химик, Ръководител ИЦ Глобалтест

Управление на Възражения, Рекламации и Препоръки; Поддръжка на СУ; Химик в сектор Физикохимични изпитвания

Яна Георгиева

Инженер-химик, Мениджър по качеството
Емил Митев

Обработка на запитвания и изготвяне на индивидуални оферти; Посещение при възложители; Управление на договори с клиенти; Вътрешен одитор по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.

Емил Митев

Юрист, Мениджър продажби

–– Ръководители на сектори ––

Иван Гивечев, магистър-химик

Ръководител сектор „Химични изпитвания“; Разработване, Валидиране/Верифициране на методи; Специалист по хроматография (HPLC-DAD, UPLC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD, GC-MS), елементен състав и класически химични методи.

Иван Гивечев

магистър-химик

Ръководител сектор „Качествен контрол на лекарствени продукти“; Квалифицирано лице по смисъла на чл. 25 от Наредба № 15/17.04.09; Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти; Трансфер на аналитични методи

Здравка Захариева

магистър-химик 

Ръководител сектор „Микробиологични изпитвания“; Разработване, Валидиране/Верифициране на методи; Разработване на сертифицирани щамове; Специалист по определяне на антимикробна активност на лекарствени и козметични продукти; Водещ одитор по БДС EN ISO 22000

Соня Балканска

инженер биотехнолог – микробиолог

–– Специалисти в различни сектори ––

Специалист по хроматография и класически химични методи; Разработване и Валидиране/верифициране на методи за изпитване.

Диана Чожаджиева

инженер-химик

Наталия Динев

Специалист по газова и течна хроматография, клаически химични методи. Дейности по изпитване на лекарствени продукти за хуманната и ветеринарна медицина.

Наталия Динев

магистър-химик
Силвия Иванова

Разработване, Валидиране/Верифициране на методи; Изпитвания на Лекарствени продукти за хуманната и ветеринарна медицина; Специалист пробовземане

Силвия Иванова

бакалавър по биология – микробиолог
Станимира Атанасова

Специалист по хроматография и класически химични методи; Разработване и Валидиране/верифициране на методи за изпитване.

Станимира Атанасова

химик

Евелина Миленова

Специалист по елементен анализ (ICP-OES) и класически химични методи. Дейности по изпитване на храни, хранителни добавки и козметика.

Евелина Миленова

магистър-химик
Елена Козлева

Лабораторен специалист по микробиологични изпитвания на лекарствени и козметични продукти, храни и хранителни добавки, води.

Елена Козлева

лаборант – микробиолог
Мария Бишева

Специалист по микробиологични изпитвания на лекарствени и козметични продукти, храни и хранителни добавки, води.

Мария Бишева

Магистър по биотехнологии
Микробиолог

Милчена Аценова

Специалист по елементен анализ (ICP-OES) и класически химични методи. Дейности по изпитване на храни, хранителни добавки и козметика.

Милчена Аценова

магистър-химик

Специалист класически химични методи за анализ. Дейности по изпитване на храни, води, хранителни добавки и козметични продукти

Филип Пиралков

инженер-химик

–– Сектор „Приемна и документооборот“ ––

Кристина Станчева

Приемане на проби, обработка на документи, фактуриране. Обслужване на клиенти.

Кристина Станчева

магистър химик
приемна

Дамян Миковски

Лабораторен специалист „Пробовземане“. Маркетинг и реклама, обслужване на клиенти.

Дамян Миковски

магистър по финанси
логистика