Екип

–– Административен отдел ––

Боряна Танева

Финансово осигуряване; Оценка и управление на договори с доставчици; Утвърждаване на документи от Системата за управление.

Боряна Танева

Управител

Управление на лабораторните дейности. Специалист по химични методи за изпитване. Квалифицирано лице по смисъла на чл. 25 от Наредба № 15 от 17.04.09

Димитър Танев

Инженер-химик, Ръководител ИЦ Глобалтест

Управление на Възражения, Рекламации и Препоръки; Поддръжка на СУ; Химик в сектор Физикохимични изпитвания

Яна Георгиева

Инженер-химик, Мениджър по качеството
Емил Митев

Обработка на запитвания и изготвяне на индивидуални оферти; Посещение при възложители; Управление на договори с клиенти; Вътрешен одитор по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.

Емил Митев

Юрист, Мениджър продажби

–– Ръководители на сектори ––

Иван Гивечев, магистър-химик

Ръководител сектор „Химични изпитвания“; Разработване, Валидиране/Верифициране на методи; Специалист по хроматография (HPLC-DAD, UPLC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD, GC-MS), елементен състав и класически химични методи.

Иван Гивечев

магистър-химик

Ръководител сектор „Качествен контрол на лекарствени продукти“; Квалифицирано лице по смисъла на чл. 25 от Наредба № 15/17.04.09; Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти; Трансфер на аналитични методи

Здравка Захариева

магистър-химик 

Ръководител сектор „Микробиологични изпитвания“; Разработване, Валидиране/Верифициране на методи; Разработване на сертифицирани щамове; Специалист по определяне на антимикробна активност на лекарствени и козметични продукти; Водещ одитор по БДС EN ISO 22000

Соня Балканска

инженер биотехнолог – микробиолог

–– Специалисти в различни сектори ––

Специалист по хроматография и класически химични методи; Разработване и Валидиране/верифициране на методи за изпитване.

Диана Чожаджиева

инженер-химик

Наталия Динев

Специалист по газова и течна хроматография, клаически химични методи. Дейности по изпитване на лекарствени продукти за хуманната и ветеринарна медицина.

Наталия Динев

магистър-химик
Силвия Иванова

Разработване, Валидиране/Верифициране на методи; Изпитвания на Лекарствени продукти за хуманната и ветеринарна медицина; Специалист пробовземане

Силвия Иванова

бакалавър по биология – микробиолог
Станимира Атанасова

Специалист по хроматография и класически химични методи; Разработване и Валидиране/верифициране на методи за изпитване.

Станимира Атанасова

химик

Евелина Миленова

Специалист по елементен анализ (ICP-OES) и класически химични методи. Дейности по изпитване на храни, хранителни добавки и козметика.

Евелина Миленова

магистър-химик
Елена Козлева

Лабораторен специалист по микробиологични изпитвания на лекарствени и козметични продукти, храни и хранителни добавки, води.

Елена Козлева

лаборант – микробиолог
Мария Бишева

Специалист по микробиологични изпитвания на лекарствени и козметични продукти, храни и хранителни добавки, води.

Мария Бишева

Магистър по биотехнологии
Микробиолог

Милчена Аценова

Специалист по елементен анализ (ICP-OES) и класически химични методи. Дейности по изпитване на храни, хранителни добавки и козметика.

Милчена Аценова

магистър-химик

Специалист класически химични методи за анализ. Дейности по изпитване на храни, води, хранителни добавки и козметични продукти

Филип Пиралков

инженер-химик

–– Сектор „Приемна и документооборот“ ––

Бойко Пеканов

Ръководител сектор „Приемна“. Приемане на проби, обработка на документи, фактуриране. Обслужване на клиенти. Специалист по пробовземане.

Бойко Пеканов

приемна

Кристина Станчева

Приемане на проби, обработка на документи, фактуриране. Обслужване на клиенти.

Кристина Станчева

магистър химик
приемна

Дамян Миковски

Лабораторен специалист „Пробовземане“. Маркетинг и реклама, обслужване на клиенти.

Дамян Миковски

магистър по финанси
логистика