Екип

–– Административен отдел ––

Боряна Танева

Финансово осигуряване; Оценка и управление на договори с доставчици; Утвърждаване на документи от Системата за управление.

Боряна Танева

Управител

Управление на лабораторните дейности. Специалист по химични методи за изпитване. Квалифицирано лице по смисъла на чл. 25 от Наредба № 15 от 17.04.09

Димитър Танев

инженер-химик,
Ръководител лаборатория

Управление на Възражения, Рекламации и Препоръки; Поддръжка на СУ; Химик в сектор Физикохимични изпитвания

Яна Георгиева

инженер-химик,
Мениджър по качеството
Емил Митев

Обработка на запитвания и изготвяне на индивидуални оферти; Посещение при възложители; Управление на договори с клиенти; Вътрешен одитор по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.

Емил Митев

юрист,
Мениджър продажби

–– Ръководители на сектори ––

Иван Гивечев, магистър-химик

Ръководител сектор „Химични изпитвания“; Разработване, Валидиране/Верифициране на методи; Специалист по хроматография (HPLC-DAD, UPLC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD, GC-MS), елементен състав и класически химични методи.

Иван Гивечев

магистър-химик

Ръководител сектор „Качествен контрол на лекарствени продукти“; Квалифицирано лице по смисъла на чл. 25 от Наредба № 15/17.04.09; Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти; Трансфер на аналитични методи

Здравка Захариева

магистър-химик 

Ръководител сектор „Микробиологични изпитвания“; Разработване, Валидиране/Верифициране на методи.

д-р Таня Панчева

микробиолог 

–– Специалисти в различни сектори ––

Специалист по хроматография и класически химични методи; Разработване и Валидиране/верифициране на методи за изпитване.

Станимира Атанасова

химик

Евелина Миленова

Специалист по елементен анализ (ICP-OES) и класически химични методи. Дейности по изпитване на храни, хранителни добавки и козметика.

Евелина Миленова

магистър-химик
Мария Бишева

Специалист по микробиологични изпитвания на лекарствени и козметични продукти, храни и хранителни добавки, води.

Мария Бишева

Магистър по биотехнологии

Наталия Динев

Специалист по газова и течна хроматография, клаически химични методи. Дейности по изпитване на лекарствени продукти за хуманната и ветеринарна медицина.

Наталия Динева

магистър-химик

Изпитвания и валидиране/верифициране на методи в микробиологичната лаборатория

Росица Антонова

инженер по биотехнологии

Специалист по класически химични методи. Дейности по изпитване на храни, хранителни добавки и води

Иван Въжев

магистър-химик

Специалист по класически химични методи. Дейности по изпитване на лекарствени продукти за хуманната и ветеринарна медицина.

Маргарита Митрева

магистър-химик

Управление на документи в химичните лаборатории

Милена Николова

Бакалавър по Икономика и бизнес администрация

–– Сектор „Приемна и документооборот“ ––

Кристина Станчева

Приемане на проби, обработка на документи, фактуриране. Обслужване на клиенти.

Кристина Станчева

магистър химик

Лабораторен специалист „Пробовземане“. Маркетинг и реклама, обслужване на клиенти.

Дамян Миковски

магистър по финанси

Scroll to Top