Апаратна

В работите по изпитванията прилагаме много и различни апаратни методи, най-кратко описани по следния начин:

Мас спектрометрър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). iCAP RQ на марката Thermo Fisher Scientific

Високо ефективна течна хроматография. HPLC и UPLC хроматографи на марките Agilent, Shimadzu и Thermo Fisher Scientific. Детекция: DAD и MS/MS

Газова хроматография. GC хроматографи на марките Agilent, Shimadzu и Perkin Elmer. Детекция: MS, ECD и FID.

Спектрометрия. UV-Vis Спектрофотометър BSSUV-201 на марката BioLab. Детекция: 150-1100 nm

Автоматични и Karl Fisher титратори на марката Metrohm

Атомно-абсорбционна спектрометрия. AAS на фирмата Perkin Elmer. Техники: Пламък, Хидридно генериране и Графитна кювета

Ензимосвързан имуносорбентен анализ. ELISA (Absorbance Microplate Reader) на марката BioTek

Фотометър Spectroquant® NOVA 60 А на марката Merck