Непоискани търговски съобщения

Уважаеми търговци,

длъжни сме да Ви уведомим, че още през 2012 година дружеството ни е регистрирано в Комисия за защита на потребителите под № Ц-05-12 като юридическо лице, което не желае да получава непоискани търговски съобщения (SPAM / НТС). В тази връзка, молим всички, желаещи да предоставят стоки и услуги, да се съобразят с това наше желание, и да не злоупотребяват чрез изпращане на всевъзможни предложения и оферти, освен ако такива не бъдат писмено поискани от нас. Това се отнася за всички електронни адреси за домейн globaltest-bg.com.

Посочените текстове в електронните съобщения, че въпросното съобщение е съобразено с чл. 6, ал. 1, 3 или 4 от ЗЕТ, нямат никакъв смисъл и ние бихме предприели съответните действия при всяко неспазване на нашето желание.

Горното е проследимо в сайта на КЗП на следния линк 

Извадка от ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ в сила от 24.12.2006 г. Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.:

Непоискани търговски съобщения: 

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Комисията за защита на потребителите води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.
(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал. 2.
(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.

 

Екипът на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Scroll to Top