Ceramic household articles

Изпитвания на керамични домакински изделия / Analyses of ceramic household articles

Изпитванията в тази категория са извън обхват на акредитация / The analyses in this category are out of scope of accreditation

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Размери, вместимост и външен вид

Dimensions, capacity and appearance

БДС 2358, т.4.1

Водопоглъщаемост

Water absorption

БДС 2358, т.4.2

БДС EN 1217

Термоустойчивост

Thermal resistance

БДС 2358, т.4.3

БДС 15788

БДС EN 1183

Отделяне на олово и кадмий от контактната повърхност

Determination of the release of lead and cadmium from the contact surface

БДС EN 1388-1;

НАРЕДБА № 3 от 4.06.2007 г.

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

Determination of lead and cadmium released from the contact surface

0032-ILM-GT

Рисоустойчивост

Crazing resistance

БДС EN 13258

Прозирност на керамични изделия

Translucency of ceramic articles

БДС EN 1184

Устойчивост на домакински съдове при машинно миене

Mechanical dishwashing resistance of household utensils

БДС EN 12875-1;

БДС EN 12875-2;

БДС EN 12875-4;

БДС EN 12875-5

Определяне на удароустойчивост

Determination of impact resistance

БДС EN 12980

Силикатен анализ на основни компоненти на готова продукция и суровини

Silicate analysis of main components of final products and raw materials

0201-ILM-GT

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top