Analyses of products with Cannabinoids

Microbiological and chemical analyses of Cannabinoids in different products
(Oils, extracts and crystals from plants such as Cannabis, cosmetic and personal care products, medical devices, foodstuffs, food supplements and others).

Име на показател
Indicator
Метод на изпитване
Testing method
Акредитация по
Accreditation under
ISO/IEC 17025**
Цена
BGN
Price
Микробиологични показатели / Microbiological indicators
Общ брой микроорганизми (ОБМ)
Total Aerobic Microbial Count (TAMC)
Ph. Eur. 2.6.12,
Ph. Eur. 2.6.31,
БДС EN ISO 21149
22.00
Плесени и Дрожди
Total Yeast and Mold Count (TYMC)
Ph. Eur. 2.6.12,
Ph. Eur. 2.6.31
БДС EN ISO 16212
22.00
Жлъчно-толерантни грам отрицателни бактерии
Bile-tolerant gram-negative bacteria
Ph. Eur. 2.6.13,
Ph. Eur. 2.6.31
29.00
Салмонела
Salmonella spp / Salmonella
Ph. Eur. 2.6.13,
Ph. Eur. 2.6.31
32.00
Eшерихия коли

Escherichia coli

Ph. Eur. 2.6.13,
Ph. Eur. 2.6.31,
БДС EN ISO 21150
29.00
Кандида албиканс
Candida albicans
Ph. Eur. 2.6.13 32.00
Стафилкококус ауреус
Staphylococcus aureus
Ph. Eur. 2.6.13,
БДС EN ISO 22718
32.00
Псеудомонас аеругиноза
Pseudomonas aeruginosa
Ph. Eur. 2.6.13 32.00
Клостридиа
Clostridia
Ph. Eur. 2.6.13 32.00
Антимикробна защита на козметичен продукт
Preservative challenge test
БДС EN ISO 11930
Антимикробна защита на продукти, съдържащи канабиноиди
Preservative challenge test for cannabinoids based products
Съобразно продукта

Depending on the product

По договаряне

Negotiation

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators
Количествено определяне на Канабиноиди
Quantitative determination of CannabinoidsCannabidiol (CBD)
Tetrahydrocannabinol (THC)
Cannabidiolic acid (CBDA)
Cannabinol (CBN)
Cannabigerol (CBG)
Cannabigerolic acid (CBGA)
Cannabichromene (CBC)
0014-ILM-GT 185.00
Количествено определяне на Tetrahydrocannabinol (THC) в листни проби, предоставени от ИАСАС
Quantitative determination of Tetrahydrocannabinol (THC) in leaf samples, presented by EASAS
0014-ILM-GT, based on

Regulation (EU) 2017/1155)

В процес на разработка
Съдържание на метали
Metal content
Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Мед (Cu), Желязо (Fe), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р), Живак (Hg), Манган (Mn)
0031-ILM-GT х 35.00*
*Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба
Sample preparation for the determination of metals per sample
Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане
Microwave digestion, Ashing or acid digestion
35.00
Витамини
(водоразтворими, мастноразтворими)
Vitamins
(water soluble and fat soluble)
0497-ILM-GT
0498-ILM-GT
х122.00
Пестициди и PCB
Pesticides & PCB
БДС EN 15662;
SD CEN/TS 17062
0479-ILM-GT
183.00
GC/MS
183.00
LC/MS/MS
Анизидиново число
Anisidine value
Ph. Eur. 2.5.36 257.00
Киселинно число
Acid value
(for samples containing fats)
Ph. Eur. 2.5.1
Пероксидно число
Peroxide value
(for samples containing fats)
Ph. Eur. 2.5.1
Тotal oxidation value (TOTOX) USP <401>
Анализи за стабилност
Stability study
ICH Topic Q 1 A (R2)
или друга приложима процедура / or other applicable procedure
По договаряне/

Upon negotiation

**Поради спецификата на анализите в тази категория и поради разнообразието на продукти, съдържащи Канабиноиди, извършването на посочените по-горе анализи за всеки отделен продукт следва да бъдат предварително потвърдени от ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ.
**Due to the specifics in performing the analyses in this category and due to the variety of products with cannabinoids, the above analyses for each product must be initially confirmed by TC Globaltest.

 Важно – относно анализи на Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
Всички дейности, извършвани в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД с вещества, категоризирани като наркотични по ЗКНВП, подлежат на отчет и одит от МЗ. Никаква информация, станала известна на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД във връзка с анализи по ЗКНВП, не се пази като конфиденциална пред МЗ и органи и институции, извършващи одити и проверки на анализи по ЗКНВП или други приложими закони. Търговска тайна в този случай не важи.

Important – Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) analyses
All activities carried out at IC GLOBALTEST LTD with substances categorized as narcotic, according to the Bulgaria’s Law of control of narcotic substances and precursors (LCNSP), are subject to reporting and audit to / from the Ministry of Health of Republic of Bulgaria. No information received or created during the performance of laboratory activities in connection with analyzes under the LCNSP will be kept confidential before the Ministry of Health and official agencies and institutions conducting audits and verifications of analyzes under the LCNSP or other applicable laws. No confidentiality clauses in this case apply.

Scroll to Top