Анализ на отпадъци и утайки

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

 

Откриване и преброяване на Escherichia coli

Detection and enumeration of Escherichia coli

СД CEN/TR 16193

Химични показатели

 

Определяне на загубите при накаляване на суха маса

Determination of the loss of ignition of dry mass

БДС EN 12879

Определяне на сух остатък и съдържание на вода

Determination of dry residue and water content

БДС EN 12880

БДС EN 15934

Определяне на общ органичен въглерод (ООВ)

Determination of total organic carbon (TOC)

БДС EN 13137

рН на утайки / pH of sludges

БДС EN 15933

Определяне на / Determination of

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn и P

БДС EN 13346

Определяне на / Determination of

Алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), галий (Ga), индий (In), желязо (Fe), олово (Pb), литий (Li), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), никел (Ni), фосфор (P), калий (K), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), талий (Tl), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), цинк (Zn) и цирконий (Zr)

СД CEN/TS 16170

Определяне на елементи след изваряване с царска вода и азотна киселина / Determination of elements in aqua regia and nitric acid digests – Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Zinc (Zn)

СД CEN/TS 16188

Определяне на живак във воден екстракт

Determination of mercury in aqua regia soil extracts

ISO 16772

Определяне на азот (Kjeldahl)

Determination of Kjeldahl nitrogen

БДС EN 13342

Определяне на нитратен азот, амонячен азот и общ разтворим азот

Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen

БДС ISO 14255

БДС EN 16168

Определяне на карбонати / Determination of carbonate content

БДС 4414

БДС ISO 10693

– 

Определяне на фосфор / Determination of total phosphorus

БДС EN 14672

Не

Определяне на общото съдържание на органичен въглерод (TOC) / Determination of total organic carbon (TOC)

БДС EN 15936

Не

Определяне на водното съдържание / Determination of water content

БДС 644

СД CEN ISO/TS 17892-1

Не

Определяне на специфичната електрическа проводимост / Determination of the specific electrical conductivity

БДС ISO 11265

СД CEN/TS 15937

Не

*Определяне съдържанието на минерални масла (n-decane (C10H22) – n-tetracontane (C40H82)) / Determination of mineral oil content (n-decane (C10H22) – n-tetracontane (C40H82))

ISO TR 11046

Не

*Определяне на полихлорирани бифенили (PCB) / Determination of Polychlorinated biphenyl (PCB)

-PCB-No28 2,4,4′-Trichlorobiphenyl

-PCB-No52 2,2′,5,5′- Tetrachlorobiphenyl

-PCB-No101 2,2′,4,5,5′ Pentachlorobiphenyl

-PCB-No118 2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl

-PCB-No138 2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl

-PCB-No153 2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl

-PCB-No180 2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl

БДС EN 15308;

БДС EN 16167

Не

*Определяне съдържанието на / Determination of the content of:

1. Летливи ароматни въглеводороди / Volatile aromatic hydrocarbons:

-Benzene,

-Toluene,

-Ethylbenzene,

o-xylene, m-xylene, p-xylene,

-styrene

-Naphtalene

2. Летливи халогенирани въглеводороди / Volatile halogenated hydrocarbons:

-dichloromethane,

-trichloromethane,

-1,1-dichloroethane,

-1,2-dichloroethane,

-1,1,1-trichloroethane,

-1,1,2-trichloroethane,

-1,2-dichloropropane,

-1,2,3-trichloropropane,

-3-chloropropane,

-trichhoroethene,

-tetrachloroethene

БДС EN ISO 15009 –

БДС EN ISO 22155

Не

*Определяне съдържанието на / Determination of the content of:

-Нонилфеноли (4- Nonylphenols)

-Нонилфенол-моноетоксилати (4- Nonylphenol monoethoxylates)

-Диетоксилати -(4-Nonylphenol diethoxylates)

СД CEN/TS 16182 –

Детекция MS

Не

*Определяне на Полициклично ароматни въглеводороди (ПАВ) / Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH):

-Naphthalene,

-Acenaphthene,

-Phenanthrene,

-Fluoranthene,

-Benzo(a)anthracene,

-Benzo(b)fluoranthene,

-Benzo(a)pyrene,

-Dibenzo(a,h)anthracene,

-Fluorene,

-Anthracene,

-Pyrene,

-Chrysene,

-Benzo[k]fluoranthene,

-Indeno[1,2,3-cd]pyrene,

-Benzo[ghi]perylene

БДС ISO 13877 –

Детекция DAD

 

Не

*Определяне на хром VI в твърди материали

Chromium VI specification in solid matrices

БДС CEN/TR 14589

Не

*Определяне на фталати / Determination of phthalates:

-Bis(2-ethylhexyl) phthalate

-Benzyl butyl phthalate

-Di-n-butyl phthalate

-Di-n-octyl phthalate

-Diisobutyl phthalate

-Diisodecyl phthalate

-Diisononyl phthalate

СД CEN/TS 16183

Детекция MS

Не

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top