Анализ на почви

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели

Откриване и преброяване на Escherichia coli

СД CEN/TR 16193

Физикохимични показатели

рН 

БДС ISO 10390

Определяне на 

Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn

ISO 11047

Определяне на живак във воден екстракт

ISO 16772

Определяне на

Алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), галий (Ga), индий (In), желязо (Fe), олово (Pb), литий (Li), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), никел (Ni), фосфор (P), калий (K), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), талий (Tl), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), цинк (Zn) и цирконий (Zr)

СД CEN/TS 16170

ICP – OES

фосфор

БДС ISO 11263

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Опепеляване или киселинно разлагане

общ азот (Kjeldahl)

БДС ISO 11261

нитратен азот, амонячен азот и общ разтворим азот

БДС ISO 14255

органичен въглерод

БДС ISO 14235

карбонати

БДС 4414

БДС ISO 10693

водно съдържание

БДС 644

СД CEN ISO/TS 17892-1

водно и киселинно разтворими сулфати

БДС ISO 11048

специфичната електрическа проводимост

БДС ISO 11265

обща сяра

БДС ISO 15178

Определяне на вредна киселинност в почвата – потенциална и активна

БДС 17.4.4.07

минерални масла

(n-decane (C10H22) – n-tetracontane (C40H82))

БДС EN ISO 16703 –

ISO TR 11046 –

Детекция / Detection FID

1. Хлороорганични пестициди

2. Полихлорирани бифенили(PCB)

 

БДС ISO 10382 –

GC/ECD

1. Летливи ароматни въглеводороди Benzene, Toluene, Ethylbenzene, o-xylene, m-xylene, p-xylene, styrene, Naphtalene

2. Летливи халогенирани въглеводороди

dichloromethane, trichloromethane,

1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane,

1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane,

1,2-dichloropropane, 1,2,3-trichloropropane,

3-chloropropane, trichhoroethene, tetrachloroethene

БДС EN ISO 15009 –

БДС EN ISO 22155 –

GC/FID, GC/ECD, GC/MS

Определяне на 

Nonilfenol (4- Nonylphenol); Nonilfenol-Monoetoksilati (4- Nonylphenol mono ethoxylates); Dietoksilati – (4-Nonylphenol diethoxylates)

СД CEN/TS 16182 –

GC/MS

Полициклично ароматни въглеводороди (ПАВ) 

Naphthalene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(a)pyrene,

Dibenzo(a,h)anthracene, Fluorene, Anthracene, Pyrene, Chrysene, Benzo[k]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[ghi]perylene

БДС ISO 13877 –

HPLC DAD

Пробоподготовка – минерализация след алкално сливане за определяне на общото съдържание на елементи

ISO 14869

Пробоподготовка – минерализация с флуороводородна и перхлорна киселина за определяне на съдържанието на елементи 

BDS ISO 14869-1

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top