Изпитване на детски играчки

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Механични и физични свойства:

Цилиндър за малки части, Изпитване на усукване, Изпитване на опън, Изпитване на падане, Изпитване на преобръщане, Изпитване на удар, Изпитване на натиск, Изпитване на омокряне, Достъпност на част или елемент, Острота на върхове, Разширяващи се материали, Теч от играчки, напълнени с течност, Геометрична форма на определени играчки, Сгъваеми и плъзгащи механизми, Дебелина на шнурове, Пластмасови листове, Изпитване на малки топки и вакуумиращи накрайници – размери и форма, Изпитване на твърди фигури за игра – размери и форма

БДС EN 71-1

Възпламенимост

БДС EN 71-2

Миграция на определени елементи:

Al, Sb, As, B, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

10 органокалаени съединения:

Methyl tin, Butyltin, Di-n-propyl tin, n-Octyl tin, Dibutyl tin, Di-n-octyl tin, Diphenyl tin, Tributyltin, Triphenyl tin, Tetrabutyl tin

БДС EN 71-3

 

Cr(III), Cr(VI)

ISO 11083

Определяне на органични химични съединения

Химични вещества, забавящи горенето

tri-o-cresyl phosphate; tris(2-chloroethyl)phosphate

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Оцветители

Disperse Blue 1, Disperse Blue 3, Disperse Blue 106, Disperse Blue 124, Disperse Yellow 3, Disperse Orange 3, Disperse Orange 37/76, Disperse Red 1, Solvent Yellow 1, Solvent Yellow 2, Solvent Yellow 3, Basic Red 9, Basic Violet 1, Basic Violet 3, Acid Red 26, Acid Violet 49

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Първични ароматни амини:

Benzidine, 2-Naphthylamine, 4-Chloroaniline, 3.3′-Dichlorobenzidine, 3.3′-Dimetoxybenzidine, 3.3′-Dimethylbenzidine, o-Toluidine, 2-Methoxyaniline (o-Anisidine), Aniline

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Миграция на мономери:

Acrylamide, Bisphenol A, Formaldehyde, Phenol, Styrene

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Миграция на разтворители:

Trichloroethylene, Dichloromethane, 2-Methoxyethyl acetate, 2-Ethoxyethanol, 2-Ethoxyethyl acetate, Methanol, Nitrobenzene, Cyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexanone-1-one, Toluene, Ethylbenzene, Xylene-all isomers

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Изпарения от разтворители:

Toluene, Ethylbenzene, Xylene-all isomers, 1,3,5-Trimethylbenzene (mesitylene), Trichloroethylene, Dichloromethane, n-Hexane, Nitrobenzene, Cyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexanone-1-one

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Консерванти (средства за предпазване) за дървени играчки:

Pentachlorophenol and its salt, Lindane, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Permethrin

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Консерванти, различни от тези по точка 2G:

1,2-Benzylisothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothuazolin-3-one, Formaldehyde-free

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Миграция на пластификатори:

Triphenyl phosphate, Tri-o-cresyl phosphate, Tri-m-cresyl phosphate, Tri-р-cresyl phosphate

БДС EN 71-9

БДС EN 71-10

БДС EN 71-11

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top