Изпитване на опаковки от стъкло

Бутилки стъклени за хранителни течности и напитки (БДС 7). Буркани стъклени за хранителни продукти (БДС 1101)

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Външни дефекти

External defects

БДС 15445

Химическа устойчивост (хидролитичен клас)

Chemical resistance (Hydrolytic class)

БДС ISO 719

БДС ISO 4802-1

Дебелина на стени / дъно на опаковките

Thickness of the walls / bottom of the packaging

БДС 16996, т.3.3

Височина на шева на опаковката

Height of the packaging’s stitch

БДС 10424, т.3.4

Външен диаметър на опаковката

Outer diameter of the packaging

БДС 10424, т.3.2

Височина на опаковката

Height of the packaging

БДС EN 29009, т.7.1.2

Вътрешен диаметър на гърловината на опаковката

Internal diameter of the neck of the container

БДС 10424, т.3.5

Маса

Weight

БДС 10426

Вместимост – гравиметричен метод

Capacity – Gravimetric method

БДС EN ISO 8106;

БДС 16471

Непаралелност между плоскостите на дъното и гърлото

Height and non-parallelism of finish with reference to container base

БДС EN 29009, т.7.2

Вълнообразност по уплътняващата повърхност

Waviness on the sealing surface

БДС 16838

Термичен шок и термична якост

Thermal shock and thermal resistance

БДС ISO 7459

Остатъчни вътрешни напрежения

Residual internal stresses

БДС 8955

Отклонение от вертикална ос

Deviation from the vertical axis

БДС 10427;

БДС EN 29008

Устойчивост на вътрешно налягане

Resistance to internal pressure

БДС EN ISO 7458

Устойчивост на вертикален натиск (вертикално осево натоварване)

Resistance to vertical compression (vertical axial load)

БДС 16117;

БДС EN ISO 8113

Устойчивост на страничен удар

Side impact resistance

(AGR) Test

Дебелина на покритието на горещо (титан или калай)

Coating thickness of hot (titanium or tin)

(AGR) Test

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

Determination of lead and cadmium released from the contact surface

0032-ILM-GT;

БДС EN 1388-2;

НАРЕДБА № 3 от 4.06.2007

Овал на гърловината и тялото

Oval of neck and body

БДС 16839

Съдържание олово, кадмий, живак и хром(6)

Containing lead, cadmium, mercury and chromium (6)

БДС CR 13695-1;

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки

Пълни изпитвания на стъклени опаковки както следва:

Complete testing of glass containers as follows:

Изделие

Product

Технически изисквания

Technical requirements

Банки за кръв и инфузионни разтвори

Blood containers and infusion solutions

БДС 10290
Опаковки стъклени за медицински цели

Glass packaging for medical purposes

БДС 10290
Ампули стъклени за инжекционни препарати и контейнери за очни лещи

Ampoules glass containers and injectable preparations for ophthalmic lenses

ISO 9187-1;

ISO 9187-2

Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати

Glass packaging for dry injectables

БДС 10439
Инжекционни флакони произведени от стъклени тръби

Injection vials made of glass tubing

БДС EN ISO 8362-1
Банки цилиндрични, затваряни с меки пластмасови капачки

Banks cylindrical, closed with soft plastic caps

БДС 16958
Дамаджани стъклени домакински

Household glass large bottles made

БДС 5932
Опаковки стъклени за препарати на битовата химия

Glass packaging products to household chemicals

БДС 6677
Бутилки стъклени за технически продукти

Glass bottles for technical products

БДС 7564
Опаковки стъклени за парфюмерийни и козметични препарати

Glass packaging for perfumery and cosmetics

БДС 16948
Тръби стъклени с различно предназначение

Glass tubes with different functions