Бои, лакове и мазилки

Изисквания към определени бои, лакове и авторепаратурни продукти с оглед предотвратяване или намаляване замърсяването на въздуха за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продуктите в годно за употреба състояние.

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

EN ISO/IEC 17025

Определяне съдържанието на летливи органични съединения (VОС) БДС EN ISO 11890-2

Да

Нормативна база:

1. ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година, относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства.

2. НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ В сила от 06.03.2007 г. Приета с ПМС № 40 от 23.02.2007 г. Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.

Scroll to Top