Изпитване на хартия и картон

Изпитванията в тази категория са извън обхват на акредитация

Име на показател

Метод на изпитване

Измерване и проверка на четирите тежки метали, присъстващи в опаковките – Pb, Cd, Hg, Cr CR 13695-1
Определяне на кадмий и олово във воден извлек БДС EN 12498
Определяне на живак във воден извлек БДС EN 12497
Определяне на пентахлорфенол във воден извлек БДС EN ISO 15320
Определяне на устойчивостта на цвета БДС EN 646
Определяне на полихлорбифеноли

2,2′,5 -Trichlorobiphenyl

2,4,4′ -Trichlorobiphenyl

2,2′,5,5 -Tetrachlorobiphenyl

2,2′,4,5,5′ -Pentachlorobiphenyl

2,2′,3,4,4′,5′ -Hexachlorobiphenyl

2,2′,4,4′,5,5′ -Hexachlorobiphenyl

2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl

БДС EN ISO 15318:2001
Определяне на рН БДС 9863
Определяне съдържанието на формалдехид БДС EN 1541
Определяне на сулфати БДС ISO 9198
Определяне съдържанието на диизопропилнафталин (DIPN) БДС EN 14719
Определяне на водоустойчивост БДС EN 868-3 пр. С
Определяне съдържанието насухо вещество или сухо вещество във воден извлек БДС EN ISO 638БДС EN 920
Сензорен анализ – определяне преминаването на мирис и вкус върху опакования продукт БДС EN 1230-2
Определяне на остатък (пепел)след накаляване при 525 °С БДС ISO 1762
Определяне на общ хлор иорганично свързан хлор БДС ISO 11480