Никотинови течности за електронни цигари

Нормативна база 

1. ДИРЕКТИВА 2014/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, по-известна като TPD-2 (Tobacco Products Directive);

2. ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.), съобразен с горната директива.

Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ извършва изпитвания на база горните регулации, както на никотинови течности, така и на аерозолната композиция (преминалият през атомизатора дим). Освен количествено определяне на никотиновото съдържание, за доказване на безопасност на продукта, извършваме редица други химични анализи. Преминавайки през атомизатора на електронната цигара, никотиновата течност претърпява редица промени (в зависимост от напрежението на атомизатора – от 3,2 до 4,8 волта), свързани с поява на опасни разпадни продукти. Нашата Лаборатория може да определи състава на тези продукти, базирайки се както на личния опит, така и на опита на чуждестранни лаборатории и регулаторни органи.

 Длъжни сме да уведомим своите клиенти, че анализ се извършва за всеки аромат!

Услугите, които предлагаме са

Химически състав на никотиновата течност

Съдържание на никотин, формалдехид, ацетон, ацеталдехид (Ethanal), 2,3-пентандион (Acetylpropionyl), бутандион (CH3COCOCH3), Акролеин (2-Propenal), Ацетоин (3-Hydroxy-2- butanone), Toluene (C6H5CH3), Naphthalene, Олово (Pb), Кадмий (Cd), Арсен (As), Селен (Se), Хром (Cr), Кобалт (Co), Силиций (Si), Никел (Ni);

ТОКСИКОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ на аерозолната композиция

Определяне на: N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества, включително: (4-(methylnitrosamino)- 1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK); N’-nitrosonornicotine (NNN); N’-nitrosoanabasine (NAT); 1- nitrosoanabasine (NAB); iso-NNAL; 4-(methylnitrosamino)-4-3-pyridyl) butyric acid;

Определяне на фталати: Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl butyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di- n-octyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate – (забранени с Европейска директива);
Определяне на PAHs (като benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, Chrysene, benzo(b)fluoranthene); Определяне на Ароматни амини (като 4-aminobiphenyl).

Верификация на етикет, във връзка с TPD-2

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top