Микробиологични лаборатории

Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ разполага с 2 независими микробиологични лаборатории, изградени по всички съвременни изисквания. Всяка една от тях разполага с бокс, въздушен шлюз и предбоксова зала. Изградена е инсталация, нагнетяваща постоянно пречистен въздух в бокса и шлюза, създавайки условия за работа с над налягане. В чистите стай са разположени Ламинарни боксове с клас на чистота А. Обособени са помещения за автоклавиране и стерилизация, както и помещение за деконтаминиране на проби. Във всички стай са положени саморазливни, химически устойчиви, антибактериални настилки за постигане на отлична хигиена. Предвидени са  хладилни шкафове и фризери са съхранение на микроорганизми и консумативи. Помещенията са електронен контрол на достъпа. Осъществява се постоянен мониторинг на температурата и влажността в лабораториите, данните се събират и обработват от електронна система за контрол.

Изпитванията на представените образци се провеждат съгласно утвърдени международни/европейски стандарти за микробиологичен анализ или съгласно изискванията на Европейската фармакопея. Използват се и подходящи щамове микроорганизми при анализ на различни матрици, с цел проверка на стандартен метод, селективност на средите за различните методи, като положителни и отрицателни контроли в процеса на осигуряване на качеството на получените резултати от изпитванията. Стриктно се спазват правилата за стерилност и асептика. Лабораторията по микробиология е в режим на непрекъснат ограничен достъп по отношение на всички специалисти, работещи в другите лаборатории на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ. При работа в микробиологичната лаборатория сътрудниците използват: лабораторно работно облекло (еднократни престилки, лабораторни обувки, калцуни, ръкавици, маски, бонети ).

За микробиологичните анализи се предоставя отделна проба. Пробите се приемат  от сътрудник в приемната на ИЦ, който извършва външен оглед и проверка на целостта на опаковката, маркировка, евентуални технични нарушения, както и условията на транспортиране, в зависимост от вида на предоставената проба. За микробиологичен анализ не се приемат проби с нарушена опаковка, маркировка и качество на затварянето, както и проби, за които има информация за неправилен транспорт или при други повреди, които могат да окажат влияние върху качеството на получения резултат от изпитване. При необходимост Отговорника по качество, съвместно със сътрудника в приемна вземат окончателно решение относно приемането или отказ от извършване на анализ такива проби.

Скрининг за чистота на повърхностите и ламинарните боксове се извършва с помоща на Лумитестер PD-20, както и с помоща на конвенционални, класически методи.

За доставчик на хранителни среди, консумативи и апаратура в микробиологичните лаборатории се доверяваме на РИДАКОМ ЕООД с изключителното представителство на HiMedia за България.

Scroll to Top