Физикохимична лаборатория

Физикохимичната лаборатория е основна за извършване на анализ на хранителни продукти и добавки. Дейностите са сведени до процеси по подготовка на пробата и определяне на физични величини. Лабораторията се намира на II етаж и както всички останали лабораторни помещения е проектирана и оборудвана да отговаря на всички хигиенни и технологични изисквания в съответствие с Добрата Лабораторна Практика. Инсталирана е автоматична система за мониторинг на работни параметри (температура и влажност) чрез калибрирани измервателни устройства, а данните се съхраняват на електронен носител и формуляри.

Оборудване в лабораторията: Апарат за определяне на белтъчно съдържание по Келдал; Автоматичен титратор; Лабораторна мелница; Вибрационна машина с набор от сита; Инфрачервен термометър; Ареометър за алкохол; Ареометър за мляко; Кондуктометър; Центрофуга на Гербер; Набор бутирометри; Модули за опепеляване на проби; Бъркачка; Лабораторен Миксер; рН метри; Водна баня; Пясъчна вана; Муфелна пещ; Хладилници; Нагревни плочи; Котлони; Воден дестилатор; Дейонизатор за вода; Технически везна и др.

Физикохимична лаборатория