Химични Лаборатории

SONY DSCИзпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ разполага с 2 химични лаборатории с обща площ от 250 кв.м. и 2 помощни лаборатории. Основната дейност в химическите лаборатории е сведена до провеждане на рутинни химични анализи по класически, неапаратни методи, както и целия процес по подготовка на пробите. Оборудването и мебелировката са съобразени със спецификата на работа и са изцяло съобразени изискванията на Добрата Лабораторна Практика. Във всички помещения са положени антибактериални, химически устойчиви настилки, което дава възможност за постигане на отлична хигиена. Осъществява се постоянен мониторинг на температурата и влажността в лабораториите, данните се събират и обработват от електронна система за контрол. Помещенията са оборудвани с лабораторни камини, централно снабдени с въздух, азот, вода и канал. Лабораторните помещения са с ограничен достъп, съгласно действаща процедура ОПК 503-2 „Достъп до лабораторните помещения“ и предвидената към нея ФК 503-5 „Декларация за опазване на промишлената и търговска тайна от посетител“ В химическите лаборатории се прилагат лабораторни методи за анализ и пробоподготовка, съобразени с изискванията на Европейска фармакопея, български и международни стандарти (БДС, EN, ISO, prEN, ENV, ASTM, DIN, ГОСТ и др.), валидирани методи на производители или търговци, действащи нормативни актове, валидирани вътрешни методи и научни публикации. Лабораторните химикали, консумативи и референтни материали са осигурени от водещи производители, придружени от необходимите сертификати. В нашата практика се доверяваме основно на химикали и консумативи с марката Sigma-Aldrich. Пряко доказателство за високото качество на извършваните услуги в областта на измерванията са високите резултати на лабораториите в организираните междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност. Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ ежемесечно доказва своята точност и компетентност чрез участие в различни области на организираните междулабораторни изпитвания от акредитиран провайдер. Актуална информация за резултатите от проведените междулабораторни изпитвания може да се види в раздел „Новини“ на нашия сайт.
vacuum-BUCHI-1Оборудване в химическите лаборатории: Ротационен вакуум изпарител, Изпарител под азот, UV-камера, Вакуумна система за твърдофазна екстракция, Водни бани и термостати с клатещи и хомогенизиращи устройства, Охлаждащи бани (-10 градуса), Пясъчни вани, Нагревни плочи и колбогрейки, Магнитни бъркалки с подгряване различни модели, Орбитален шейкър, Ултразвукова вана, рН метри различни модели, Вакуумна сушилня, Обикновена сушилня, Климатични камери, Водни дестилатори, Водни дейонизатори, Центрофути с охлаждане и обикновени центрофуги, Вортекс, Лабораторна стъклария, Лабораторна стъклена апаратура, Дестилационни и Екстракционни инсталации, Филтрувални системи, Автоматични пипети, Автоматични бюрети, Хибридизираща камера, Рафрактометър, Денситометър, Пикнометри, Вискозиметър, Аналитични везни, Технически везни, Специализиран софтуер за цялостната работа по изпитванията и други. Във връзка със следене за безопасността при работа, контрола и намаляване риска от нежелани инциденти е инсталирана система за постоянно видеонаблюдение и запис. Предупредителните надписи, относно горното са залепени като