Указания за приемане на проби

Начин на приемане на пробите за лабораторни изпитвания

Пробите за лабораторни анализи могат да бъдат приети за изпитване по един от следните начини: 1. Донесени на място в приемната на Изпитвателния Център от заявителя или упълномощен от него представител всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 2. Изпратени в приемната на Изпитвателния Център чрез Куриерска услуга; 3. Да бъдат получени на място в обекта на заявителя от наш пробовземач. В случай, че желаете посещение от наш пробовземач е необходимо да заявите това 24 часа предварително по телефона (0700 20 661) в приемната на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ.

shutterstock_726441562

Необходими документи, придружаващи пробите за лабораторни изпитвания

Пробите трябва да бъдат придружени от следните документи:  1. Заявка за изпитване (QF 7.4-1) – попълва се поотделно за всяка проба. Заявката за изпитване може да бъде заменена от Ваш документ, съдържащ най-малко информацията от заявката за изпитване;  2. Акт за взимане на проба (когато е приложимо) от съответния контролен орган;  3. Документ за извършено пробовземане (когато е приложимо), в случай че то не е извършено от наши специалисти;  4. Друг документ (по желание) писмо, молба, протокол, указващи желанието за извършване на изпитването. 5. Технологична или друг вид техническа документация в случай, че това е приложимо в процеса по изпитване. 6. В случай, че желаете обявяване на съответствие с техническа или регулаторна документация, е необходимо да посочите към какъв документ желаете  да бъде извършено обявяване на съответствие.

shutterstock_645114751

Отказ за приемане на проба за лабораторно изпитване

Не могат да бъдат приети за изпитване проби в следните случаи: 1. Без съпътстващи документи или документи с непълни данни; 2. Неправилен транспорт, манипулация, опаковка и др. което е нарушило условията на съхранение на пробата или нейната цялост; 3. Проби в процес на развала, освен случаите, когато това е цел на изпитването и това е отразено в съпътстващия документ; 4. Нарушена цялост на опаковката или повредени печати или пломби, когато пробата е запечатана от контролен орган; 5. Липса на възможност на лабораторията за извършване на определени изпитвания (услуги, извън посочените в каталога) за които не е договорена индивидуална оферта; 6. Незаплатени предходни услуги за които е изпратен платежен документ. Каквато и да е причината, включително и непосочена тук, клиента се уведомява писмено за това и пробите са връщат обратно.

shutterstock_173393579

Заплащане на услугите

Щом вашите проби за лабораторни изпитвания бъдат приети от служителите в сектор "Приемна", те ще бъдат входирани в лабораторната информационна система. Наш служител ще изпрати на посоченият от Вас e-mail в заявката за изпитване, проформа фактура за извършване на плащане. Когато сумата по фактурата бъде отчетена в нашата система, Вие ще получите на същия e-mail оригинал на фактурата. Заплащането на услугите може да бъде извършено и в брой в Приемната на лабораторията. В случай, че информационната система не е отчела плащане по Вашата заявка, не е възможно съставяне на протокол от изпитване.

Количества на пробите, предназначени за лабораторни изпитвани

Когато количеството на пробата за анализ е описано в нормативен документ за технически изисквания или Регламент, Закон или Наредба се взима под внимание указанието, описано там. За всички останали случаи (когато няма подписан договор) важат следните правила:

1. За определяне на метали и органокалаени съединения по БДС EN 71-3 – 1 брой проба. Всеки цвят на играчката се изработва като отделна проба. Не се допуска миксиране на проби;
2. За определяне миграция на органични съединения 1 играчка отделно; 
3. За определяне на горимост минимум 3 играчки от вид;
4. За механични изпитвания по 2 играчки от вид.

За микробиологични изпитвания:

Пробата се представя в лабораторията в стерилни контейнери от 100 ml. Контейнерите могат да бъдат закупени от всяка аптека или да се получат безплатно в приемната на лабораторията. Необходимо е контейнерът да бъде запълнен до капачката. 

Показател

Необходимо количество вода в ml

Небутилирани води, питейни или непитейни

Необходимо количество вода в ml

 Бутилирани води

Общ брой микроорганизми (TAMC)

2

2

Колиформи / ешерихия коли

100

250

Чревни ентерококи

100

250

Колиформи (титър) – само за басейни

100

 

Фекални колиформи (титър) – само за басейни

100

 

Ентерококи (титър) – само за басейни

50

 

Салмонела

1-5л

Сулфит-редуциращи бактерии

100

250

Клостридиум перфрингенс

100

250

Стафилококи (титър) и Staphylococcus

Aureus – само за басейни

100

 

Псеудомонас аеругиноза

100

250

За физикохимични изпитвания:

Необходимото количество проба за анализ зависи от броя и вида на характеристиките, които трябва да се определят. В най-общия случай е необходимо да подготвите бутилка (пластмасова или стъклена) с вместимост 1,5 – 2,0 l с добре затваряща се капачка. Промийте неколкократно бутилката с водата, която предстои да бъде анализирана, напълнете до капачката (така, че да прелее) и затворете плътно капачката.

Преди взимане на пробите, почистете изхода на чешмата старателно със спирт, отворете крана за 2 минути да изтече водата и след това напълнете съдовете. 

След напълване, пробата се представя в лабораторията във възможно най-кратък срок.

За микробиологични изпитвания:
2 търговски опаковки от една партида, ако търговската разфасовка е над 400 ml – 1 опаковка е достатъчна

За химични изпитвания:
Минимално количество 1 литър от продукта за определяне на хранителна информация

За микробиологични изпитвания:
5 търговски опаковки от една партида, ако търговската разфасовка е над 400 g – 1 опаковка е достатъчна

За химични изпитвания:
Минимално количество 300 g от продукта за определяне на хранителна информация

За микробиологични изпитвания:
1. Таблетна или капсулна форма – 1 търговска опаковка, но не по-малко от 50 g от продукта
2. Насипна форма (протеини, суровини и др.) – 1 търговска опаковка, но не по-малко от 100 g от продукта
3. Течна форма – 1 търговска опаковка, но не по-малко от 100 g от продукта

За химични изпитвания:
Минимално количество 300 g от продукта за определяне на хранителна информация

В процес на разработка

В процес на разработка

За неописаните случаи тук, можете да се консултирате с нашите специалисти на телефон 0700 20 661

Scroll to Top