Указания за приемане на проби

Начин на приемане на пробите за лабораторни изпитвания

Пробите за лабораторни анализи могат да бъдат приети за изпитване по един от следните начини: 1. Донесени на място в приемната на Изпитвателния Център от заявителя или упълномощен от него представител всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 2. Изпратени в приемната на Изпитвателния Център чрез Куриерска услуга; 3. Да бъдат получени на място в обекта на заявителя от наш пробовземач. В случай, че желаете посещение от наш пробовземач е необходимо да заявите това 24 часа предварително по телефона (0700 20 661) в приемната на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ.

shutterstock_726441562

Необходими документи, придружаващи пробите за лабораторни изпитвания

Пробите трябва да бъдат придружени от следните документи:  1. Заявка за изпитване (QF 7.4-1) – попълва се поотделно за всяка проба. Заявката за изпитване може да бъде заменена от Ваш документ, съдържащ най-малко информацията от заявката за изпитване;  2. Акт за взимане на проба (когато е приложимо) от съответния контролен орган;  3. Документ за извършено пробовземане (когато е приложимо), в случай че то не е извършено от наши специалисти;  4. Друг документ (по желание) писмо, молба, протокол, указващи желанието за извършване на изпитването. 5. Технологична или друг вид техническа документация в случай, че това е приложимо в процеса по изпитване. 6. В случай, че желаете обявяване на съответствие с техническа или регулаторна документация, е необходимо да посочите към какъв документ желаете  да бъде извършено обявяване на съответствие.

shutterstock_645114751

Отказ за приемане на проба за лабораторно изпитване

Не могат да бъдат приети за изпитване проби в следните случаи: 1. Без съпътстващи документи или документи с непълни данни; 2. Неправилен транспорт, манипулация, опаковка и др. което е нарушило условията на съхранение на пробата или нейната цялост; 3. Проби в процес на развала, освен случаите, когато това е цел на изпитването и това е отразено в съпътстващия документ; 4. Нарушена цялост на опаковката или повредени печати или пломби, когато пробата е запечатана от контролен орган; 5. Липса на възможност на лабораторията за извършване на определени изпитвания (услуги, извън посочените в каталога) за които не е договорена индивидуална оферта; 6. Незаплатени предходни услуги за които е изпратен платежен документ. Каквато и да е причината, включително и непосочена тук, клиента се уведомява писмено за това и пробите са връщат обратно.

shutterstock_173393579

Заплащане на услугите

Щом вашите проби за лабораторни изпитвания бъдат приети от служителите в сектор "Приемна", те ще бъдат входирани в лабораторната информационна система. Наш служител ще изпрати на посоченият от Вас e-mail в заявката за изпитване, проформа фактура за извършване на плащане. Когато сумата по фактурата бъде отчетена в нашата система, Вие ще получите на същия e-mail оригинал на фактурата. Заплащането на услугите може да бъде извършено и в брой в Приемната на лабораторията. В случай, че информационната система не е отчела плащане по Вашата заявка, не е възможно съставяне на протокол от изпитване.

Количества на пробите, предназначени за лабораторни изпитвани

Когато количеството на пробата за анализ е описано в нормативен документ за технически изисквания или Регламент, Закон или Наредба се взима под внимание указанието, описано там. За всички останали случаи (когато няма подписан договор) важат следните правила:

За неописаните случаи тук, можете да се консултирате с нашите специалисти на телефон 0700 20 661

Scroll to Top