Animal feed

ANIMAL FEED

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1;

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит- редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Бацилус spp

Bacillus spp

БДС EN 15784

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Бифидобактериум специес

Bifidobacterium spp.

БДС EN 15785

Педиококус специес

Pediococcus spp.

БДС EN 15786

Лактобацилус специес

Lactobacillus spp.

БДС EN 15787

Ентерококус специес (E. faecium)

Enterococcus spp. (E. faecium)

БДС EN 15788

Пробиотици (saccharomyces cerevisiae)

Probiotic strains (saccharomyces cerevisiae)

БДС EN 15789

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Масленост

Fat

БДС EN ISO 11085;

БДС ISO 6492;

БДС 11374

Влага

Moisture

БДС 11374, т.4.11

БДС 1953, т.11

БДС EN ISO 6540, т.7, т.8

Влага и летливи вещества

Moisture and volatile matter

БДС ISO 6496

Протеин (Белтъчно съдържание)

Protein

БДС 11374, т.4.2

Редуциращи захари

Reducing sugars

Регламент (ЕО) No 152/2009, Приложение III – точка „Й“

Обща захар (след инверсия)

Total sugar (invert)

Регламент (ЕО) No 152/2009, Приложение III – точка „Й“

Безазотни екстрактни вещества /БЕВ/

Nitrogen-free extract substances /NFE/

БДС 11374, т.4.6

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС ISO 5984;

БДС 11374, т.4.5

Пепел, неразтворима в киселини

Acid-insoluble ash

БДС ISO 5985

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541;

БДС EN ISO 6865;

БДС 11374, т.4.3

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Перокисно число

Peroxide value

БДС 11374, т.4.15

Карбамид (уреазна активност)

Urea (urease activity)

БДС 11374, т.4.12

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 11374, т.4.10

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Енергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Киселинност (градус Нойман)

Acidity (Neumann)

БДС 11374, т.4.9

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)

Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

Cholesterol (individual and total sterol content)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Съдържание на афлатоксини В1+В2+G1+G2

Aflatoxine В1+В2+G1+G2

0082-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Пестициди и PCB

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

Residues of pharmacologically active substances

0480-ILM-GT

Акриламид

Acrylamide

0546-ILM-GT

Определяне на бензо[a]пирен и други РАН

Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

БДС EN 16619

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top