Soft drinks, beer and boza

Soft drinks, bulgarian “boza” dring, beer, juices, nectars, diet drinks

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

БДС 3485, т.4.2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1;

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит- редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Цвят, Бистрота, Аромат и вкус

Color, Clarity, Aroma and taste

БДС 3485, т.2

Напитки безалкохолни газирани

Soft carbonated drinks

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Азот (метод на Kjeldahl)

Nitrogen content (Kjeldahl)

БДС EN 12135

Сухо вещество

Dry matter

БДС EN 12145

БДС 3485, т.3.4

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС ЕN 1135

БДС 7646, т.6.1

Сух разтворим остатък

Soluble solids

EN 12143

рН

БДС EN 1132

БДС 10187, т.3.3

Обща захар (след инверсия)

Total sugars (after inversion)

БДС 3485, т.3.10

Киселинност (титруема, обща)

Acidity (titratable, total)

БДС 3485, т.3.5

БДС 10187, т.3.1

Серен диоксид

Sulphur dioxide

БДС EN 13196

Таурин

Taurine (in energy drinks)

1023-GT-ILM

Кофеин

Caffeine

БДС ISO 20481

БДС EN 12856

Аскорбинова киселина

Ascorbic acid

БДС 11812

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)

Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

Cholesterol (individual and total sterol content)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Eнергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители: Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ):

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди и PCB

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Верификация на етикет на хранителен продукт

Verification of the label of a food product

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top