Изпитване на пластмасови опаковки

Име на показател Метод на изпитване Акредитация по

ISO/IEC 17025

Органолептични показатели

Органолептично изпитване на моделен разтвор

(мътност, мирис, вкус)

Наредба 2/2008 (обн. ДВ. бр. 2 от 2012 г.), Приложение 6 към чл.20

Физикохимични показатели

Отделяне на олово и кадмий 0032-ILM-GT
Съдържание на олово, кадмий, живак и хром(6)

 

БДС CR 13695-1;

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки

Обща миграция на мономери в моделни среди БДС EN 1186-3, т.3;

БДС EN 1186-9;

БДС EN 1186-1, т.4;

БДС EN 1186-14, т.3;

БДС EN 1186-14, т.4

БДС EN 1186-14, т.6;

БДС EN 1186-15, т.3;

DD CEN/TS 14234, т.4;

DD CEN/TS 14235, т.13

БДС EN 1186-2;

БДС EN 1186-4;

БДС EN 1186-5;

БДС EN 1186-6;

БДС EN 1186-7;

БДС EN 1186-8;

БДС EN 1186-10;

БДС EN 1186-11;

БДС EN 1186-12;

БДС EN 1186-13 т.4;

БДС EN 14338

* Специфична миграция на:    
– Терефталова киселина

– Terephthalic acid

БДС EN 13130-2
– Капролактам

– Caprolactam

CEN/TS 13130-16
– Формалдехид и хексаметилентетрамин

– Formaldehyde and hexamethylenetetramine

CEN/TS 13130-23
– 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин (меламин)

– 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (melamine)

CEN/TS 13130-27
– 1,2- дихидроксибензен и 1,3-дихидроксибензен

– 1,2-dihydroxybenzene and 1,3-dihydroxybenzene

CEN/TS 13130-18
– Бисфенол А

– Bisphenol A

CEN/TS 13130-13
* Съдържание на винилхлорид в материали и предмети от поливинилхлорид БДС EN ISO 6401
* Съдържание на стирол в полистироли

* Content of styrene in polystyrene

ISO 2561

БДС 12989

* Съдържание на BADGE, BFDGE

* BADGE, BFDGE content

БДС EN 15136
* Съдържание на NOGE

* NOGE content

БДС EN 15137
* Съдържание на остатъчни разтворители

* Content of residual solvents

ASTM D 1203

БДС EN 13628-1

* показателите, отбелязани с (*) подлежат на задължително термостатиране при определена температура, за определен брой дни и в определен моделен разтвор, съобразно нормативните изисквания за конкретната проба. Възможно е начисляване на допълнителна такса за вещества, извън наличните в лабораторията.

* indicators marked with (*) are subject to mandatory thermostating at a certain temperature for a certain number of days and in certain food simulant according to the legal requirements of the particular sample. Additional fee can by charged for substances not available in the lab

Термостатиране на проби при различни температури в 1 моделен разтвор

Thermostating of samples at different temperatures in 1 food simulant

За 10 дни

 

Моделни среди,

съгласно Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011  година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Test media (food simulants),

according to Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Етанол 10 % (v/v)

Ethanol 10 % (v/v)

Моделен разтвор A

Food simulant A

Оцетна киселина 3 % (w/v)

Acetic acid 3 % (w/v)

Моделен разтвор B

Food simulant B

Етанол 20 % (v/v)

Ethanol 20 % (v/v)

Моделен разтвор C

Food simulant C

Етанол 50 % (v/v)

Ethanol 50 % (v/v)

Моделен разтвор D1

Food simulant D1

Растително масло

Vegetable oil

Моделен разтвор D2

Food simulant D2

Поли(2,6-дифенил-p-фенилен оксид), размер на частиците 60—80 меша, размер на порите 200 nm

poly(2,6-diphenyl-p-phenylene oxide), particle size 60-80 mesh, pore size 200 nm

Моделен разтвор E

Food simulant E

 

 

Определяне на MOSH & MOAH, POSH & PAO в опаковки чрез твърдофазна екстракция и GC-FID

Determination of MOSH, MOAH, POSH and PAO in packaging materials by solid phase extraction and GC-FID

Substance CAS No. Abbreviation Fraction
n-Undecane 1120-21-4 n-C 11 MOSH, POSH, POA
n-Tridecane 629-50-5 n-C 13
Bicyclohexyl* 92-51-3 Cycy
5α-Cholestane* 481-21-0 Cho
1-Methylnaphthalene 90-12-0 1 MN MOAH
2-Methylnaphthalene 91-57-6 2 MN
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene** 1460-02-2 TBB
Perylene 198-55-0 PER
Pentylbenzene 538-68-1 5 B
Срок за извършване на анализа: 10 работни дни след доставка на референтни вещества с аналитично качество

Duration of the analysis: 10 working days after delivery of reference substances of analytical quality

 

 

Scroll to Top