Риби и рибни продукти

Риби и рибни продукти, в т.ч. риба (прясна, охладена, замразена), рибни продукти (риби солени, сушени, пушени, веяни, мариновани), рибни консерви стерилизирани, хайвери, нерибни суровини (калмари, миди и др.), нерибни консерви (калмари, миди и др.)

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Протеус специес

Proteus spp

БДС 14973, т.5.7

Термостатна проба

Validation of Thermal and Non-Thermal Sterilization and Microbial Reduction Processes

БДС 1035, т.5.2

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.1

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Мезофилни анаеробни микроорганизми

Mesophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.2

Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.3

Термофилни анаеробни микроорганизми

Thermophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.4

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Външен вид и цвят, Консистенция, Мирис, Вкус

Appearance, Consistency, Color, Odor, Taste

БДС 7682

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

pH

БДС 9368, т.1.7

Масленост

Fat

БДС 9368

БДС 8549, т.2, т.4

ISO 1444

БДС 1035, т.4.5.4

Влага / Сухо вещество

Moisture / Dry matter

БДС 9368, т.1.5, 2.3, 4.8, 5.4

БДС 5712

БДС 1035, т.4.5.2

БДС 16612

БДС 15437

Енергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Бензо[a]пирен и други РАН

Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

БДС EN 16619

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Киселинност (титруема, обща)

Acidity (titratable, total)

БДС 1035, т.4.5.8

БДС 9368, т.4.1, т.4.2

Киселинно число

Acid value

БДС EN ISO 660

БДС 6996

Пероксидно число

Peroxide value

БДС EN ISO 3960;

БДС EN ISO 27107

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС 9373

ISO 936

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 9368, т.2.1, т.4.6, т.5.3

БДС 7168, т.4

ISO 1841-2

Протеин (белтъчно съдържание)

Protein

БДС 9374, т.2

БДС 14431

БДС 15438

ISO 937

БДС 1035, т.4.5.3

Обща захар (след инверсия)

Total sugars (after inversion)

0493-ILM-GT

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Амоняк по Ебер

Ammonia under Eber

БДС 9368, т.1.8, т.5.9, т.6.3

Сероводород

Hydrogen sulfide

БДС 1323, т.2.3.8

Летливи бази /ОКЛАВ/

Total volatile bases /TVB/

БДС 9368, т.1.10

Гранивост на мазнини (реакция на Крайс)

Fat rancidity (Kreis reaction)

БДС 9368

Съдържание на съединителнотъканен белтък (колаген) – преизчислен като хидроксипролин)

The connective tissue Protein (collagen) -recalculatet from hydroxyproline

БДС 14780

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане

Microwave digestion

 

Подсладители

Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти

Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives

БДС EN 12856

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно, ди- и триглицериди)

Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

Cholesterol (individual and total sterol content)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

Pesticides

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

Residues of pharmacologically active substances

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Маса нето и маса на съставните части (консерви)

Net mass and weight of components (canned)

БДС 15359;

БДС 7181

Верификация на етикет на хранителен продукт

Verification of the label of a food product

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top