Изпитване на хранителни добавки

Хранителните добавки са продукти в течна, прахова или твърда консистенция/матрица, извлечени от растителни/натурални продукти или синтетични продукти, които съдържат витамини, минерали, аминокиселини, ензими, тъкани на органи и метаболити, произведени под формата на таблетки, капсули, гелове, барове, сокчета и др. Изпитванията се извършват на база следните регулации:

1. НАРЕДБА № 47 от 28.12.2004г. за изискванията към хранителните добавки (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2007 г.), издадена от Министъра на здравеопазването, в сила от 1.08.2005 г.;
2. НАРЕДБА за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели Приета с ПМС № 248 от 6.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г., бр. 84 от 27.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.;
3. НАРЕДБА за изискванията към храните със специално предназначение В сила от 01.04.2004 г. Приета с ПМС № 249 от 06.11.2002 г. Обн. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г.изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г.изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г.изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г.изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г.отм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г;
4. НАРЕДБА № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните в сила от 05.02.2016 г. издадена от министерството на здравеопазването и министерството на земеделието и храните обн. дв. бр.10 от 5 февруари 2016г.
5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (текст от значение за ЕИП);
6. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните;
7. Списък на забранени за спортистите вещества според стандартите на Световната Анти-Допинг Агенция (WADA) www.wada-ama.org Забранените за 2019 година вещества са посочени тук

Искаме да Ви напомним, че термините „растителен“ и „естествен“ не означават непременно, че продуктът е „безопасен“!

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели

Общ брой микроорганизми (ОБМ)

Total Aerobic Microbial Count (TAMC)

Ph. Eur. 2.6.12,

Ph. Eur. 2.6.31

Плесени и Дрожди

Total Yeast and Mold Count (TYMC)

Ph. Eur. 2.6.12,

Ph. Eur. 2.6.31

Жлъчно-толерантни грам отрицателни бактерии

Bile-tolerant gram-negative bacteria

Ph. Eur. 2.6.13,

Ph. Eur. 2.6.31

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

Ph. Eur. 2.6.13,

Ph. Eur. 2.6.31

Eшерихия коли

Escherichia coli

Ph. Eur. 2.6.13,

Ph. Eur. 2.6.31

Кандида албиканс

Candida albicans

Ph. Eur. 2.6.13

Стафилкококус ауреус

Staphylococcus aureus

Ph. Eur. 2.6.13

Псеудомонас аеругиноза

Pseudomonas aeruginosa

Ph. Eur. 2.6.13

Клостридиа

Clostridia

Ph. Eur. 2.6.13

Стрептококус термофилус

Streptococcus thermophilus

0432-ILM-GT

(Базиран на ISO 7889)

Лактобацилус ацидофилус

Lactobacillus acidophilus

0433-ILM-GT

(Базиран на ISO 20128)

Лактобацилус делбруеки субсп. Булгарикус

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

0434-ILM-GT

(Базиран на ISO 7889)

Бифидобактерии

Bifidobacteria

0435-ILM-GT

(Базиран на ISO 29981)

Допинг характеристики

Наличие/отсъствие на вещества със структура на анаболен андрогенен стероид

0435-ILM-GT

(Базиран на Ph. Eur. 2.2.29)

Откриване на ендогенни и анаболни андрогенни стероиди, бета 2-агонисти, анти-естрогени и прохормони

0360-ILM-GT GC/MS

Списък на забранени за спортистите вещества според стандартите на Световната Анти-Допинг Агенция (WADA) са проследими на адрес: www.wada-ama.org

Стимуланти (Психо-моторни, Симпатикомиметични амини и Аналептици)

Специфични химични анализи

Съдържанието на флавоноиди като:

Hyperoside, Izoquercitroside, Isoorientin, Quercetin и др.

Ph.Eur. Monographs or Manufacturer dossier

Количствено определяне на активна съставка

Ph.Eur. 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29

Остатъчни разтворители

Ph.Eur. 2.2.28, 2.4.24

Газ-хроматографски профил на масла, растителни и други субстанции

Ph.Eur. 2.2.28

Физикохимични показатели

Съдържание на метали:

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Мед (Cu), Желязо (Fe), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р), Живак (Hg), Манган (Mn)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

 

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Ph. Eur. 2.4.22,

Method C

0406-ILM-GT

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Протеин (белтъчно съдържание)

0408-ILM-GT

Водно съдържание (Карл Фишер метод)

Ph. Eur. 2.5.32

Реакция на разтвора (рН)

Ph. Eur. 2.3.1

Обща пепел (минерални вещества)

Ph. Eur.2.4.1.6

Въглехидрати

0405-ILM-GT

Обща захар (след инверсия)

0407-ILM-GT

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

БДС ISO 6541

БДС ISO 5498

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

AOAC 991.43

Хлориди (сол)

0409-ILM-GT

Мазнини

0410-ILM-GT

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

0030-ILM-GT

Подсладители

Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС EN 12856

Определяне на Консерванти:

Бензоена киселина, Сорбинова киселина

БДС EN 12856

Определяне на бензо[a]пирен и други РАН

Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

БДС EN 16619

Акриламид

Acrylamide

0546-ILM-GT

(Based on BDS EN 16618)

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

0480-ILM-GT

Кофеин

0499-ILM-GT

Пестициди и PCB

БДС EN 15662;

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Никотин

БДС 8388

БДС ISO 10315

Карнитин и таурин

L-carnitine; L-carnitine hydrochloride;

taurine; L-carnitine-L-tartrate

0118-ILM-GT

Витамини

Водоразтворими, мастноразтворими

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Водна активност

ISO 21807

ISO 18787

Енергийна стойност

0404-ILM-GT

 

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top