Bread and bakery products

Bread, bakery products, dough products, cereal food, pasta products

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

 

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1;

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи клостридии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БД ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Bacillus subtilis (Bacillus mesentericus)

Bacillus subtilis (Bacillus mesentericus)

БДС 16939, т.2.1*

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

 

Определяне на масата, Определяне на формата, Определяне на повърхността; Определяне цвета на кората; Определяне на опаковката и маркировката; Определяне на мирис; Определяне състояние на средината; Други – вкус, хрускане

Determination of mass, Determination of form,

Determination of surface, Determination of the the color of the crust, Determination of packaging and marking, Detrmination of Odour, Determination of crumb condition, Othertaste, crispiness

БДС 3412, т.2

хляб и хлебни изделия

bread and bakery products

Цвят, мирис и вкус

Color, odour and taste

БДС 5

макаронени изделия – всякакви

pasta products – all

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

 

Влага на средината

Crumb’s moisture

БДС 3412, т.3.1

Влага / сухо вещество

Total moisture / dry matter

БДС 3412, т.3.2;

БДС 5, т.3.3.4;

БДС 5313, т.2.1, 2.2;

БДС EN ISO 712;

БДС 754, т.7.1, т.7.2;

БДС EN 12145

Киселинност (титруема, обща)

Acidity (titratable, total)

БДС 5879, т.3;

Киселинност (градус Нойман)

Acidity (Neumann)

БДС 3412, т.3.3;

БДС 5, т.3.3.4;

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 3412, т.3.4

Масленост

Fat

БДС 3412, т.3.7.4

Протеин (Белтъчно съдържание)

Protein

БДС 5:1986, т. 3.3.5

БДС 3412, т.3.9

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541;

БДС 5, т.3.3.7*

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС 5313, т.3.1

БДС 754, т. 7.3.4

БДС EN ISO 2171

Пепел, неразтворима в киселини

Acid-insoluble ash

БДС 5313, т.3.3;

БДС 754, т. 7.4;

Алкалност на пепел

Alkalinity of ash

БДС 5313, т.3.4

Водоразтворима пепел

Water – soluble ash

БДС 5313, т.3.2

Водонеразтворима пепел

Water – insoluble ash

БДС 5313, т.3.2

Обща захар (след инверсия)

Total sugars (after inversion)

БДС 3412

БДС 5439, т.3.3

Редуциращи захари

Reducing sugars

БДС 5439, т.3.3

Eнергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)

Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

Cholesterol (individual and total sterol content)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди и PCB

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Акриламид

Acrylamide

0546-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Индекс на рефракция

Refractive index

БДС 4018

Верификация на етикет на хранителен продукт

Food product label Verification

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top