Herbal spices, herbs and food additives

including Salt for food, Red pepper and black ground pepper, (Table) plant spices, Teas, Food additives – broths, infusions, fixes, seasonings, flavorings and colorings, Starter cultures, enzyme preparations from microbial sources

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Външен вид

Appearance

БДС 466, БДС 483,

БДС 14277, БДС 10945

БДС 16511, ISO 11286

Цвят

Color

БДС 483, БДС 466

БДС 14277, БДС 10945

БДС 16511, ISO 11286

Вкус

Taste

БДС 8840, БДС 466

БДС 483, БДС 14277

БДС 10945, БДС 16511

ISO 11286

Мирис

Smell

БДС 8840, БДС 483

ISO 11286

Аромат

Odour

БДС 466, БДС 483

БДС 14277, БДС 10945

БДС 16511

Консистенция

Consistency

БДС 483, БДС 14277

БДС 10945, БДС 16511

ISO 11286

Видими плесени

Visible mold

БДС 466

Странични и несвойствени примеси

Side and foreign impurities

БДС 466, БДС 8840

БДС ISO 1208

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Водно съдържание/Сухо вещество

Dry matter / water content

БДС 8840, т.2.4;

БДС ISO 1573;

БДС ISO 939;

БДС 1953, т.11;

БДС 466, т.4.2.2 (отм)

Масленост

Fat

БДС 466, т.4.2.3 (отм)

Неразтворими във вода вещества

Water-insoluble substances

БДС 8840, т.2.5

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 7168, т.4

Калиев йодид

Potassium iodide

БДС 8840, т.2.17

Сулфати

Sulphates

БДС 8840, т.2.9

Екстракт, разтворим в студена вода

Extract, soluble in cold water

БДС ISO 941

Нелетлив етерен екстракт

A non-volatile ether extract

БДС ISO 1108

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС 7646, т.6.1

БДС ISO 928

БДС ISO 1575

Алкалност на пепел

Alkalinity of ash

БДС 7646, т.6.2

Водоразтворима пепел

Water – soluble ash

БДС ISO 1576

Водонеразтворима пепел

Water – insoluble ash

БДС ISO 929 (отм);

БДС ISO 1576

Пепел, неразтворима в киселини

Acid-insoluble ash

БДС ISO 1577

БДС ISO 930

Редуциращи захари

Reducing sugars

БДС 7169, т.5.1

Обща захар (след инверсия)

Total sugars (after inversion)

БДС 7169, т.5.1

Протеин (белтъчно съдържание)

Protein

БДС EN ISO 5983-2

Воден екстракт

Water extract

БДС ISO 968;

БДС ISO 941

Нитрати

Nitrate

С готов кит

Лимонена киселина

Citric acid content

БДС 8142, т.3.2

Свободна сярна киселина

Free sulfuric acid

БДС 8142, т.3.4

Наличие на оксалати

Presence of oxalate

БДС 8142, т.3.7

Наличие на бариев йон

Presence of barium ion

БДС 8142:, т.3.8

Наличие на фероцианиди

Presence of ferrocyanide

БДС 8142, т.3.9

Eнергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди и PCB

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Какао (МСВ/кофеин/теобромин)

Cocoa (FDM/Caffeine/Theobromine)

0207-ILM-GT

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541;

БДС 466, т. 4.2.5 (отм);

БДС ISO 15598

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Верификация на етикет на хранителен продукт

Food product label Verification

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top