Ready-to-eat and semi-prepared food

Prepared and semi-prepared meals, chilled and frozen, salads, children’s sterilized prepared meals. Fruit and vegetable pulps, concentrates, juices and nectars

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Опаковка на готовата консерва преди отваряне, Установяване на бомбаж, хлопащи, вибриращи капаци и дъна, Външен  вид и начин на подреждане на съдържанието на консервите, Консистенция, Мирис, Вкус

Packaging of cans before opening, Establishing of explosion, knock, vibrating tops and bottoms, Appearance and method of stacking the contents of the cans, Consistency, Odor, Taste

БДС 1035, т.3

Консерви месни, месо – растителни, рибни и други, приготвени с продукти от животински произход

Canned meat, meat – vegetable, fish and other cooked products of animal origin

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Масленост

Fat

БДС 8549, т.2, т.4;

БДС 6997;

БДС 1035, т.4.5.4

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 7168, т.4

Влага и сухо вещество

Moisture and Dry matter

БДС 1035, т.4.5.2;

БДС 15437

Сух разтворим остатък

Soluble solids

EN 12143

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС EN 1135;

0483-ILM-GT

Киселинност (титруема, обща)

Acidity (titratable, total)

БДС 6996, т.4,

БДС 1035, т.4.5.8

рH

БДС EN 1132;

БДС 11688

Протеин (белтъчно съдържание)

Protein

БДС 9374, т.2;

ISO 937;

БДС 14431;

БДС 15438;

БДС 1035, т.4.5.3

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Обща захар (след инверсия)

Total sugars (after inversion)

БДС 7169, т.5.1

Редуциращи захари

Reducing sugars

БДС 5439, т.3.3

БДС 7169, т.5.1

Нитрати и нитрити спектрофотометрично

Nitrates and Nitrites – spectrophotometric

БДС EN 12014-3

Нитрати

Nitrates

С готов кит

Whit kits

Енергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно-, ди- и триглицериди)

Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

Cholesterol (individual and total sterol content)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

Бензо[a]пирен и други РАН

Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

БДС EN 16619

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители:

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди и PCB

Pesticides

БДС EN 15662

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Акриламид

Acrylamide

0546-ILM-GT

Съдържание на 3-MCPD

3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol) content

0430-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

Residues of pharmacologically active substances

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Кофеин

Caffeine

БДС EN 12856

Верификация на етикет на хранителен продукт

Verification of the label of a food product

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top