Honey and bee products

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1

БДС ЕN ISO 4833-2

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1

БДС ISO 21527-2

Колиформи

Coliforms

ISO 4831

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp / Salmonella

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

БДС EN ISO 21871

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Цвят, Аромат, Вкус, Консистенция, Външен вид

Color, Aroma, Taste, Consistency, Appearance

БДС 2673 т.3.1

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Захароза

Saccharose

БДС 3050, т.2.4    

Редуциращи захари

Reducing sugars

БДС 3050, т.2.3

Примеси от търговска глюкоза

Impurities of commercial glucose

БДС 3050, т.2.10

Водно съдържание

Water content

БДС 3050, т.2.2

Електропроводимост

Conductivity

Наредба № 48/, т. 5

Киселинност (свободна)

Acidity (free)

Наредба № 48/, т. 6

Диастазна активност

Diastatic activity

Наредба № 48/, т. 7

Хидроксиметилфурфурол (ХМФ)

Hydroxymethylfurfural (HMF)

Наредба № 48/, т. 8.2

Спиртна проба за манов мед

Spirit sample honey dew

БДС 3050, т.2.12

Неразтворими във вода вещества

Water-insoluble substances

БДС 3050, т.2.5

Обща пепел (Минерални вещества)

Total ash (Minerals)

БДС 3050, т.2.6

Eнергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Синтетични оцветители: Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes:

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ):

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане

Microwave digestion, Ashing or acid digestion

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid

БДС EN 12856

Пестициди

Pesticides

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

Residues of pharmacologically active substances

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Верификация на етикет на хранителен продукт

Verification of the label of a food product

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност

Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top