Meat and meat products

Testing the organoleptic, physico-chemical and microbiological parameters of Raw meat, Meat products – fresh meat, frozen meat, chilled meat, minced meat, meat products and delicacies, products of minced raw meat, dried and smoked meat, sausages, salami – durable and semi-durable, hams, fillets, sausages, meat products ready for cooking, meat dishes, cooked meats, bacon meat, bacon etc., canned meat and meat – vegetable sterilized and pasteurized cans, poultry, poultry products, canned poultry products.

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизми (TAMC)

Total aerobic microbial count (TAMC)

БДС ЕN ISO 4833-1;

БДС ЕN ISO 4833-2;

БДС 1035

Плесени и дрожди (TYMC)

Total yeast / mold count (TYMC)

БДС ISO 21527-1;

БДС ISO 21527-2;

Колиформи

Coliforms

ISO 4831;

ISO 4832

Ешерихия коли

Escherichia coli

ISO 16649 – 2;

ISO 16649 – 3

Ентеробактериацее

Enterobacteriaceae

БДС ISO 21528 – 1;

БДС ISO 21528 – 2

Листерия

Listeria monocytogenes / Listeria spp

БДС ЕN ISO 11290 – 1

БДС ЕN ISO 11290 – 2

Салмонела

Salmonella spp

БДС ЕN ISO 6579-1

Коагулазоположителни стафилококи

Coagulase-positive staphylococci

(Staphylococcus aureus and other species)

БДС EN ISO 6888-1;

БДС EN ISO 6888-3

Сулфит-редуциращи бактерии

Sulfite-reducing bacteria

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

Clostridium perfringens

БДС ЕN ISO 7937

Бацилус цереус

Bacillus cereus

БДС EN ISO 7932

Психротрофни микроорганизми

Psychrotrophic microorganisms

БДС ISO 17410

Псеудомонас специес

Pseudomonas spp

БДС EN ISO 13720

Ентерококи

Enterococci

БДС 14593, т.6.11

Протеус специес

Proteus spp

БДС 14593

Термостатна проба

Validation of Thermal and Non-Thermal Sterilization and Microbial Reduction Processes

БДС 1035, т.5.2

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.1

Мезофилни млечнокисели бактерии

Mesophilic lactic acid bacteria

БДС ISO 15214

Мезофилни анаеробни микроорганизми

Mesophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.2

Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.3

Термофилни анаеробни микроорганизми

Thermophilic anaerobic microorganisms

БДС 1035, т.5.9.4

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Външен вид и цвят, Консистенция, Мирис, Вкус

Appearance and Color, Consistency, Odour, Taste

БДС 14593 т.3

Форма, размер и външна повърхност, Консистенция, Разрезна повърхност и структура, Мирис, Вкус

Form, Size and outer surface, Consistency, Cross-section onstruction and Structure, Odour, Taste

БДС 9381

Външен вид, Цвят, Консистенция, Миризма, Тлъстина, Костен мозък, Сухожилия и стави, Бульон при варене

Appearance, Color, Consistency, Odour, Fattnesss, Bone marrow, Tendons and joints, Broth by boiling

БДС 1323, т.2

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

pH

БДС 1323, т.2.3.1

ISO 2917

БДС 11688

Масленост

Fat

БДС 8549, т.2; т.4

ISO 1444

БДС 6997

БДС 1035, т.4.5.4

Влага и сухо вещество

Moisture and Dry matter

БДС 5712

ISO 1442

БДС 1035, т.4.5.2

БДС 15437

Енергийна стойност

Energy value (calculation)

0404-ILM-GT

Мастнокиселинен състав

Наситени/ненаситени мастни киселини

Транс-изомери на мастните киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

Trans-fats content

БДС EN ISO 12966-4

0406-ILM-GT

Бензо[a]пирен и други РАН

Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

БДС EN 16619

Въглехидрати

Carbohydrates (calculation)

0405-ILM-GT

Киселинност (титруема, обща)

Acidity (titratable, total)

БДС 1035, т.4.5.8;

БДС 6996, т.4

Киселинно число

Acid value

БДС 14593, т.5.3

БДС 6996

Пероксидно число

Peroxide value

БДС EN ISO 3960;

БДС EN ISO 27107

Обща пепел (минерални вещества)

Total Ash (minerals)

БДС 9373;

ISO 936

Хлориди (сол)

Chlorides (salt)

БДС 7168, т.4;

ISO 1841-2

Протеин (белтъчно съдържание)

Protein

БДС 9374, т.2;

БДС 14431;

БДС 15438;

ISO 937;

БДС 1035, т.4.5.3

Обща захар (след инверсия)

Total sugars (after inversion)

0493-ILM-GT

Съдържание на нитрати и нитрити

– спектофотометрично

Nitrates and nitrites content

БДС EN ISO 14673-1;

БДС 9214

Определяне на нитрати

Nitrates content

С готов кит

whit Kits

Нишесте

Starch

БДС 5713

Меден сулфат в бульон

Copper sulphate in broth

БДС 1323 т.2.3.9

Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини)

Crude fiber content (insoluble fibers)

БДС ISO 5498;

БДС ISO 6541

Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини

Total, soluble and insoluble dietary fibers

AOAC 991.43

Амоняк по Неслер

Ammonia under Nessler

БДС 1323, т.2.3.5;

БДС 14593, т.5.1

Амоняк по Ебер

Ammonia under Eber

БДС 1323, т.2.3.6

Сероводород

Hydrogen sulfide

БДС 1323, т.2.3.8

Съдържание на съединителнотъканен белтък (колаген) – преизчислен като хидроксипролин

The connective tissue Protein (collagen) -recalculatet from hydroxyproline

БДС 14780

Синтетични оцветители

Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes

0030-ILM-GT

Метали (елементен анализ)

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metals (elemental analysis)

0031-ILM-GT

(Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment)

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Sample preparation for the determination of metals per sample

Микровълново разлагане

Microwave digestion

Подсладители

Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

Sweeteners

БДС EN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

Sodium cyclamate sweetener (E952)

БДС EN 12857

Консерванти

Бензоена киселина, Сорбинова киселина

Preservatives

БДС EN 12856

Холестерол (свободен и общ глицерол и моно, ди- и триглицериди)

Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content)

Холестерол (индивидуални и общи стероли)

Cholesterol (individual and total sterol content)

БДС EN 14105

БДС EN ISO 12228-1

БДС EN ISO 12228-2

Витамини

Мастноразтворими, водоразтворими

Vitamins

0497-ILM-GT;

0498-ILM-GT

Пестициди

Pesticides

БДС EN 1528-4;

0479-ILM-GT

Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП)

Residues of pharmacologically active substances

0480-ILM-GT

Водна активност (aw)

Water activity

ISO 21807

ISO 18787

Маса нето и маса на съставните части (консерви)

Net mass and weight of components (canned)

БДС 15359;

БДС 7181

Проба за пероксидаза

Peroxidase reaction

БДС 1323 т.2.3.7

Верификация на етикет на хранителен продукт

Food product label Verification

Regulation EC 1169/2011

Етикетиране и определяне на хранителна стойност Labelling and Nutrition information

Regulation EC 1169/2011

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top