Child use and care articles

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Биберони за бебета и малки деца:

Baby and children soothers:

*Определяне на N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества и / или меркаптобензотиазол

*Determination of N-nitrosamines and N-nitrosating agents and / or mercaptobenzothiazole

БДС EN 1400

Измерване миграция на нискомолекулни вещества

Measuring migration of low molecular weight substances

Механични изпитвания

Mechanical tests

Закопчалки за биберони

Soother holders

БДС EN 12586

Приспособления за пиене на течности:

Drinking equipment:

*Определяне съдържанието на n-нитрозамини и n-нитрозиращи вещества

*Determination of n-nitrosamines and n-nitrosating agents

БДС EN 14350-1;

БДС EN 14350-2

*Определяне съдържанието на 2-меркаптобензотиазол (МВТ) и свободни антиоксиданти

*Determination of the content of 2-mercaptobenzothiazole (MBT) and free anti-oxidants

*Определяне съдържанието на 2,2- бис (4-хидроксифенил) пропан – (Бисфенол А)

*Determination of 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane – (Bisphenol A)

Измерване миграция на мономери

Migration of monomers measurment

Определяне на гъвкавост

Determination of flexibility

Определяне на вместимост

Determination of capacity

Устойчивост на откъсване

Resistance to tearing

Изпитване с цилиндър за малки части

Small parts cylinder test

Миграция на определени елементи:

Migration of certain elements:

Al, Sb, As, B, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

10 органокалаени съединения:

10 organotin compounds:

Methyl tin, Butyltin, Di-n-propyl tin, n-Octyl tin, Dibutyl tin, Di-n-octyl tin, Diphenyl tin, Tributyltin, Triphenyl tin, Tetrabutyl tin

БДС EN 71-3:2013

Cr(III), Cr(VI)

ISO 11083

Прибори за рязане и хранене:

Cutlery and feeding utensils:

Определяне на фталати:

Determination of phthalates:

(Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl butyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Diisodecyl phthalate, Diisononyl phthalate)

БДС EN 14372

Изпитване за устойчивост на откъсване със зъби

Resistance to tearing with teeth

БДС EN 14372

Определяне съдържанието на Бисфенол А (ВРА)

Determination of Bisphenol A (BPA)

БДС EN 14372

Определяне съдържанието на свободен никел

Determination of nickel release

БДС EN 14372

Определяне съдържанието на свободен формалдехид

Determination of formaldehyde release

БДС EN 14372

Миграция на определени елементи:

Migration of certain elements:

Al, Sb, As, B, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn

10 органокалаени съединения:

10 organotin compounds:

Methyl tin, Butyltin, Di-n-propyl tin, n-Octyl tin, Dibutyl tin, Di-n-octyl tin, Diphenyl tin, Tributyltin, Triphenyl tin, Tetrabutyl tin

БДС EN 71-3:2013

Cr(III), Cr(VI)

ISO 11083

Устойчивост при изпускане

Drop test

БДС EN 14372

Изпитване наличието на малки части;

Small parts test

БДС EN 14372

Изпитване за наличието на остри ъгли;

Sharp edges test

Безопасност на облекло за деца. Връзки и шнурове на облекло за деца – извършване на експертна оценка

Safety of children’s clothing. Children’s Clothing – cords and drawstrings – expert assessment

БДС EN 14682

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

You can fill out an Application for testing HERE

Scroll to Top