Микробиологични анализи и проучвания на химични дезинфектанти и антисептици

Химични дезинфектанти и антисептици / Chemical disinfectants and antiseptics

Услуга

Метод

За какви продукти е приложим методът

For which products is the method applicable

Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно бактерицидно действие

 

Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity

БДС EN 1040:2006

Химични дезинфектанти и антисептици, които формират хомогенна, физически стабилна крайна форма при разреждане с вода. Проби за анализ могат да се тест само ако са с концентрация 80% или по-малко.

Приложимост: активни субстанции (антибактериални биоциди) и крайни формули, приложими за употреба в хранителна, индустриална, домашна, публична сфери, хуманна и ветеринарна медицина.

Вид на анализа – phase 1

Chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less.

The Standard applies to active substances (antibacterial biocides) and to formulations under development that are planned to be used in food, industrial, domestic and institutional, medical and veterinary areas.

 

Type of test – phase 1

 

Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно бактерицидно действие

 

Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity

БДС EN 1276:2009

Химични дезинфектанти и антисептици, които формират хомогенна, физически стабилна крайна форма при разреждане с твърда вода, а в случай на готови за употреба продукти – с вода. Проби за анализ могат да се тест само ако са с концентрация 80% или по-малко.

Приложимост: активни субстанции (антибактериални биоциди) и крайни формули, приложими за употреба в хранителна, индустриална, домашна, публична сфери, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ на сфери на употреба и приложения, при които дезинфекцията е медицински посочена, както и с изключение на продукти, приложими върху човешки тъкани, като от последното изключение правят изключение на хигиена за ръце в посочените по-горе области.

Вид на анализа – phase 2 step 1

Chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water or – in the case of ready-to-use products – with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less, as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance.

The Standard applies to products that are used in food, industrial, domestic and institutional areas excluding areas and situations where disinfection is medically indicated and excluding products used on living tissues except those for hand hygiene in the above considered areas.

 

Type of test – phase 2 step 1

Сфери на приложимост по БДС EN 1276:2009

EN 1276:2009 applicable areas

Храни от животински произход:

–       Мляко и млечни продукти;

–       Месо и месни продукти;

–       Риба, морски дарове и свързани с тях продукти;

–       Яйца и яйчни продукти

–       Фуражи

–       други

Food of animal origin:

–       milk and milk products;

–       meat and meat products;

–       fish, seafood, and related products;

–       eggs and egg products;

–       animal feeds;

–       etc.

Храни от растителен произход:

–       безалкохолни напитки

–       плодове, зеленчуци и продукти, произведени от тях (включително захар и продукти, получени в следствие на дестилация);

–       брашна, млевни продукти и печива;

–       Фуражи;

–       Други

Food of vegetable origin:

–       beverages;

–       fruits, vegetables and derivatives (including sugar, distillery, etc.);

–       flour, milling and baking;

–       animal feeds;

–       etc.

Публични и домашни сфери:

–       кетъринг;

–       обществени места;

–       обществен транспорт;

–       училища;

–       детски ясли/градини;

–       магазини;

–       Игрални зали/зали за спорт

–       Контейнери за отпадъци (кофи за боклук и други);

–       Хотели;

–       Жилища;

–       Болници – в зоните, несвързани с преглеждане и извършване на манипулации

–       Офиси

–       Други

Institutional and domestic areas:

–       catering establishments;

–       public areas;

–       public transports;

–       schools;

–       nurseries;

–       shops;

–       sports rooms;

–       waste containers (bins, etc.);

–       hotels;

–       dwellings;

–       clinically non sensitive areas of hospitals;

–       offices;

–       etc.

Други производствени области:

–       Опаковки;

–       Биотехнологии (дрожди, протеини, ензими и други);

–       Фармация, лекарства;

–       Козметика и продукти за лична хигиена;

–       Текстил;

–       Компютърни и космически технологии;

–       Други

Other industrial areas:

–       packaging material;

–       biotechnology (yeast, proteins, enzymes, etc.);

–       pharmaceutical;

–       cosmetics and toiletries;

–       textiles;

–       space industry, computer industry;

–       etc.

 

Антимикробно действие на продукт при хигиенично

изтриване на ръцете – проучване с контролна група

 

Antimicrobial activity of a product during hygienic handrub – study with control group

БДС EN 1500:2013

Хигиенни продукти, предназначени за употреба чрез втриването им между ръцете с области на приложение и в ситуации, където дезинфекцията е медицински указана.

Примери за медицински указана дезинфекция на ръце при грижи за пациенти, например:

 – в болници, в обществени медицински заведения и в стоматологични кабинети;

– в лекарски кабинети, разположени в училища, в детски градини и в старчески домове;

– за домашна употреба или употреба на работното място.

Други сфери на приложение:

– услуги като перални и кухни, доставящи продукти директно за пациенти

 

Вид на анализа – phase 2, step 2

Products for hygienic handrub for use in areas and situations where disinfection is medically indicated.

Such indications occur in patient care, for example:

– in hospitals, in community medical facilities and in dental institutions, – in clinics of schools, of kindergartens and of nursing homes; and may occur in the workplace and in the home.

Other services areas:

laundries and kitchens supplying products directly for the patient

 

Type of test – phase 2, step 2

 

Заявка за изпитване може да попълните ТУК

Scroll to Top