Assistance in filling out the forms

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

1- Заявител на изпитването: В това поле, моля посочете коректно Вашите данни, тъй като тази информация ще бъде използвана за съставяне на фактурата. 

2 – Вашите данни за контакт, включително коректно изписан електронен адрес, на който ще получите протокола от изпитване.

Забележка: В случай, че вие сте познат за лабораторията клиент (вече сме извършвали услуги за Вас), не е необходимо да попълвате поле 1 и 2, а само името на фирмата заявител. В случай на промяна на данни, попълнете полетата, които са с променена информация.

3 – Обект на изпитването: Точно описание на пробата, която предоставяте за изпитване. Информацията трябва да съдържа данни за партидност, дата на производство, срок на годност и опаковка (което е приложимо). В случай, че Вие не посочите необходимата идентификация за пробата, ние ще отбележим текст, в който недвусмислено ще бъде упоменато, че тези данни не са били посочени.

4. В случай, че Вие желаете наш представител да Ви посети за пробовземане, това трябва да бъде предварително съгласувано с приемната на лабораторията, относно графика на пробовземачите. Услугата не е в обхват на акредитация и е безплатна за гр. София.

5. При необходимост от издаване на протокол от изпитване на английски език е необходимо да ни предоставите информация за начина на изписване на името на вашата организация и обекта на изпитване на английски език с цел коректно изписване на документа.

6. Разширената неопределеност от изпитване/измерване извършваме съгласно вътрешна процедура QP 7.6-1 в съответствие с изискванията на т. 7.6 на ISO/IEC 17025. Тя представлява количество, което определя интервал около резултата от измерването, за който може да се очаква да обхване голяма част от разпределението на стойностите, които с основание могат да бъдат приписани на измерваната величина. В случай, че Вие отбележите желание за изчисляване на неопределеност ще бъде начислена допълнително такса от 10.00 лева към всяка заявена за изпитване характеристика. Разширена неопределеност може да бъде докладвана в следните случаи:
6.1. Тя е от съществено значение за валидността и приложението на резултатите от изпитване;
6.2. Тя се изисква от инструкциите на клиента, или
6.3. Неопределеността на измерване влияе на съответствието за границите на дадена спецификация.

7. При желание за обявяване на съответствие с техническа или регулаторна документация е необходимо да бъде предоставен документът, указващ допустимите стойностти за всяка една от изпитваните характеристики. Решението за обявяване на съответствие се взима на основание QP 7.8-5 “Правило за вземане на решение”.
В случай, че не сте посочили допустимите стойности към изпитваните характеристики, в протокола от изпитване в колона “допустима стойност” ще присъства текст “Не е зададена”.

8. Снимката на изпитвания продукт ще бъде поставен в края на протокола от изпитване. Съветваме Ви да подберете пробите в оригинална опаковка, за да може от снимката да се добие информация за изпитвания продукт.

9. В тази клетка посочете кои характеристики желаете да определим. В случай, че знаете точно по кои методи да се проведе изпитването – моля, посочете ги след изписаната с думи характеристика. Ако разполагате с оферта за конкретното изпитване, моля посочете номера и в същото поле.

10. В случай, че попълните заявката електронно и я изпратите по e-mail не е необходимо да я разпечатвате, подписвате и сканирате документа – оставете полето само с вашите имена и го изпратете по електронната поща. В случай, че изпратите заявката на хартиен носител заедно с пробата е необходимо да се подпишете на документа. Печатът не е задължителен.

ЖАЛБА / РЕКЛАМАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗПИТВАНЕ

1. В тази част посочете името на Вашата организация и номер на изпитвателен протокол за който имате възражение. При наличие на повече от един протокол, срещу който възразявате, моля попълнете отделна жалба за всеки от тях.

2. Вашите данни за контакт, включително коректно изписан електронен адрес, на който ще получавате информация, относно статуса на жалбата, както и резултата от нейното разглеждане.

3. Отбележете причината.

4. Опишете какво точно се е случило, включително информация за вашите очаквания

5. Посочете какво желаете да променим, ако жалбата се окаже основателна.

6. Всяка допълнителна информация, относно важето възражение ще бъде полезна при разглеждане на жалбата. 

7. В случай, че попълните жалбата електронно и я изпратите по e-mail не е необходимо да я разпечатвате, подписвате и сканирате документа – оставете полето само с вашите имена и го изпратете по електронната поща. В случай, че изпратите жалбата на хартиен носител е необходимо да се подпишете на документа. Печатът не е задължителен.

Scroll to Top